ตรวจสอบการนับสินค้า

ตรวจสอบการนับสินค้า

เพื่อกำหนดข้อมูลการตรวจสอบการนับสินค้า ซึ่งจะนำไปใช้ในเมนู ตรวจนับสินค้า (Count Stock) และสามารถตรวจสอบแยกตามคลังและที่เก็บได้ และหลังจากที่ตรวจนับสินค้าแล้ว ถ้าจำนวนสินค้าที่มีผลต่างระหว่างยอดตรวจนับและยอดตามบัญชี สามารถอ้างอิงไปบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า ได้ตามจำนวนผลต่างของสินค้าดังกล่าวได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมกันได้
  • สามารถตรวจนับสินค้าแต่ละคลังสินค้าและที่เก็บ หรือทุกคลัง
  • สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการตรวจนับ
  • สามารถเรียกดูรายงานการตรวจนับตามโครงการ (Job) , คลังและที่เก็บ
  • รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับกับ Stock สินค้าคงเหลือ
  • สามารถเลือกเฉพาะรหัสกลุ่มสินค้า และยี่ห้อสินค้าในการตรวจนับได้
  • แสดงฐานะของเอกสารหลังทำการตรวจสอบการนับสินค้า เช่น
 • - Not Counted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกการตรวจนับสินค้า
 • - Not Adjusted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า
 • - Counted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว
 • - Inspected เอกสารถูกตรวจสอบการนับสินค้าแล้ว หลังจากที่มีการตรวจนับสินค้า
 • - Adjusted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าแล้ว
 • หลังจากที่ตรวจนับสินค้าผู้ตรวจ Key จำนวนที่ตรวจได้ใน “หน้าต่างตรวจนับ” แล้วโปรแกรมจะแสดงผลต่างให้ทันที
 • สามารถเลือกรูปแบบรายงานในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น รายงานตรวจนับสินค้า และรายงานตรวจนับสินค้า (ไม่แสดงจำนวน )
 • รายงานตรวจนับสินค้าสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานผลการตรวจนับสินค้า
 • รายงานตรวจนับสินค้า
 • รายงานตรวจนับสินค้า (แบบไม่แสดงจำนวน)
 10720
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์