ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ การทำธุรกรรมของลูกค้า ตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์

  1. บัญชี อาคาสำนักงาน เจ้าหนี้เงินจอง เจ้าหนี้เงินทำสัญญา เจ้าหนี้เงินดาวน์
  2. กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึกกลุ่มรหัสสินค้า
  3. กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงาน สินค้าได้ตลอดจนสินค้าบริการ
  4. การกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทาง บริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา

เอกสารประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1 ทำการกำหนดผังบัญชี ในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นมาใหม่ ที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
อาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน 12420-00
เจ้าหนี้เงินจอง หนี้สิน 21200-02
เจ้าหนี้เงินทำสัญญา หนี้สิน 21200-03
เจ้าหนี้เงินดาวน์ หนี้สิน 21200-04

เจ้าหนี้เงินทำสัญญา

หนี้สิน

เจ้าหนี้เงินดาวน์

 กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสกลุ่มสินค้า

เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่เมนู

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงานสินค้าได้ที่ เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า

รหัสสินค้าที่มี Stock

ขั้นตอนที่ 4ทำการกำหนด รหัสสินค้าบริการ ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้าบริการ

4

5

9

ขั้นตอนที่ 5 ทำการกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ ที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 กบันทึกรายละเอียดลูกค้าที่ต้องการขายสินค้า เมนู Enterprise Manager > AR Setup > กำหนดรหัสลูกนี้

ขั้นตอนในการบันทึกรายวันขายอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนในการบันทึกรายวันขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อลูกค้ามาดูโครงการและต้องการจะซื้อบ้าน ทางบริษัทจะทำการขายบ้าน โดยราคา บ้าน 3,000,000 บาท จะทำการหักค่าจอง 30,000 บาท หักค่าทำสัญญา 40,000 บาท ส่วนเงินดาวน์ ทางบริษัทให้ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์เป็นงวด ๆ ได้โดยใช้เวลา10 งวด เป็นจำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้น ลูกค้าจะทำการกู้ธนาคาร เพื่อทำการโอนบ้านในภายหลัง งวดสุดท้ายที่โอนต้องจ่าย 2,880,000 บาท

1. เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทางบริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา โดยบันทึกที่
เมนู Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ

     1.1 รับเงินมัดจำ – เงินจอง 
สามารถกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้เงินจอง ได้ที่ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ


โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

1.2 รับเงินมัดจำ – เงินทำสัญญา สามารถกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้เงินจองได้ที่ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอรับเงินมัดจำ


โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

2. จากนั้นทางบริษัท จะให้ลูกค้าทำการผ่อนเงินดาวน์ (สินค้าบริการ)เป็นงวด ๆ ประมาณ 10 งวด โดยจะถือว่าเงินที่ได้ยังไม่ใช่รายได้ บันทึกรายการได้ที่เมนู Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายเชื่อ


โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

3. เมื่อรับเงินดาวน์จากลูกค้าจะบันทึกที่เมนู Account Receivable > AR Data Entry > หน้าจอรับชำระหนี้ ซึ่งเงินดาวน์ ทั้ง 10 งวดจะบันทึกรับชำระหนี้ให้ลักษณะ Partial คือโปรแกรมจะเก็บยอดค้างชำระให้จนกว่าจะชำระหนี้ครบ 10 งวด


เมื่อมีการรับชำระหนี้ในงวดถัดไปที่หน้าจอรับชำระหนี้จะแสดง จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดค้างชำระ และยอดชำระ เพื่อให้ทราบว่า
ลูกหนี้รายนี้มียอดค้างชำระหนี้อยู่เท่าไร

4. เมื่อบริษัทได้รับเงินดาวน์ ครบทั้ง 10 งวด ก็จะทำการเปิดบิลขายบ้านโดยจะมีการตัด Stock บ้านทันทีและจะถือว่า
เงินจอง,เงินทำสัญญา เป็นการรับรู้รายได้จริง โดยบันทึก

*หมายเหตุ : สำหรับเงินดาวน์จะถูกตัดที่หน้าจอรับชำระหนี้แล้วทั้ง 10 งวด ดังนั้นให้เก็บยอดเงินดาวน์มาบันทึกเป็น
ส่วนลดท้ายบิล และที่เอกสารเชื่อม GL ให้ผูกผังบัญชีส่วนลดจ่ายเป็นผังบัญชีของเจ้าหนี้เงินดาวน์แทน

โดยโปรแกรมจะสำหรับการบันทึกบัญชีดังนี้

  

 4365
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์