ธุรกิจผลิต

ธุรกิจผลิตเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี WINSpeed สามารถบันทึก เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการบันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 2. เพื่อการบันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 3. เพื่อการบันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
 4. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 5. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 6. เพื่อการตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
 7. เพื่อการตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองาน ระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
 8. เพื่อการบันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน

การกำหนดข้อมูลเบื้องต้น

1. กำหนดงวดบัญชีโปรแกรม กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดงวดบัญชี

 • งวดบัญชีปกติ

งวดบัญชีปกติ

 • งวดบัญชีแบบคร่อมงวด

งวดบัญชีแบบคร่อมงวด

2. การเตรียมผังบัญชี ที่จะเกี่ยวข้องและอ้างอิงนำไปใช้ในการผลิตโดยให้คลิกที่ช่อง Job

2.1 กำหนดแยกรหัสบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

 กำหนดแยกรหัสบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

2.2 กำหนดแยกรหัสบัญชีซื้อเป็นแต่ละประเภท

กำหนดแยกรหัสบัญชีซื้อเป็น

2.3 กำหนดแยกรหัสบัญชีต้นทุนผลิต

กำหนดแยกรหัสบัญชีต้นทุนผลิต

2.4 กำหนดแยกรหัสบัญชีประเภทของรายได้

 กำหนดแยกรหัสบัญชีประเภทของรายได้

3. กำหนดรหัสบัญชีรวม เพื่อนำไปใช้ในการ Post GL กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม

 หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม

3.1 กำหนดเอกสารเชื่อม GL เพื่อให้โปรแกรมทำการ Post GL ให้อัตโนมัติ กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดกำหนดเอกสารเชื่อม GL

 หน้าจอกำหนดกำหนดเอกสารเชื่อม

*หมายเหตุ
เราสามารถสร้างงบต้นทุนการผลิตได้ โดยดึงเลขที่รหัสบัญชีที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไปแสดง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า แยกตามผังบัญชีที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า Tab Account

1

2. กำหนดรหัสคลังสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสคลังสินค้า

2

3. กำหนดรหัสที่เก็บสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดที่เก็บสินค้า

3

4. กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า

** สินค้าแต่ละรายการที่สร้างนี้จะต้องกำหนดในเรื่องของกลุ่มสินค้าให้ถูก ประเภทตามเลขที่บัญชี ว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบเป็นต้น 4

5

6

5. กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับเหมาต่างๆ ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

7

6. กำหนดรหัสงานแยกตาม Job งาน กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัส Job

8

7. กำหนดเลขที่เอกสาร เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของสินค้า,วัตถุดิบ และใช้ในการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โดยกำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดเลขที่เอกสาร

9

8. กำหนดรหัสเจ้าหนี้ (ผู้จำหน่าย) เพื่อใช้ในการซื้อ/รับวัตถุดิบที่ ระบบEM > AP Setup > หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้

10

9. กำหนดรหัสลูกค้า เพื่อใช้ในการขายสินค้าสำเร็จรูปที่ระบบ EM > AR setup > หน้าจอกำหนดรหัสลูกหน

11

การบันทึกรายการข้อมูลประยุกต์ใช้งานโปรแกรมธุรกิจผลิต
1. ขั้นตอนการบันทึกซื้อวัตถุดิบ
การซื้อวัตถุดิบเข้าสต๊อก ให้บันทึกที่ระบบ Purchase Order > PO Data Entry > หน้าจอซื้อสด ,ซื้อเชื่อ บันทึกซื้อต้องอ้างถึงรหัสสินค้า,วัสถุดิบ ที่ได้กำหนดไว้แล้วที่หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า ผลก็คือ โปรแกรมจะไปเพิ่มสต๊อกสินค้า,วัสถุดิบ ตามรหัสที่อ้างถึงทันที
กรณีซื้อสด

14
บันทึกการจ่ายชำระซื้อสด ที่ Tab Payment

12
โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

15
กรณีซื้อเชื่อ (ระบบ Purchase Order > PO Data Entry )
13
โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

16

2. ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ บันทึกเบิกวัตถุดิบที่ระบบ >Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอใบเบิก
17
*หมายเหตุ
- หากต้องการให้ต้นทุนแสดงให้อัตโนมัติ กำหนดที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

18

3. ขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิต
หากมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวัตถุดิบไม่ว่า จะเป็นค่าแรงงาน ค่าโสหุ้ยในการผลิต ให้คุณเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายได้ 2 ทาง คือ

19
3.1 บันทึกที่หน้าจอรายการรายวันที่ระบบ General Ledger > GL Data Entry > หน้าจอรายการรายวัน โดยจะบันทึกเข้าที่สมุดรายวันจ่ายโดยตรง หรือจะสร้างสมุดรายวันการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เล่ม เพื่อใช้บันทึกรายการประเภทนี้โดยเฉพาะ

3.2 บันทึกที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ระบบ Account Payable > AP Data Entry > หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (โดยท่านจะต้องเตรียมรหัสค่าใช้จ่ายไว้ให้พร้อมกับการบันทึกข้อมูลไว้ก่อน)และโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

20
โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

21

4. ขั้นตอนการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
เป็นการเพิ่มสต๊อคของจำนวนและต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปโดยบันทึกได้ที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอรับสินค้าผลิตเสร็จ

22

*หมายเหตุ

 • สำหรับคอลัมน์ต้นทุน/หน่วย จะต้องบันทึกรับรู้ต้นทุนด้วย เพื่ออ้างอิงราคาต้นทุนไปแสดงในรายงาน

เคลื่อนไหวสินค้าต่อไป โดยต้นทุน/หน่วยจะนำมาจากการบันทึกเข้าที่หน้าจอโดยตรงที่เกิดจากการคำนวณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตเอง -กรณีที่เคยบันทึกราคาซื้อมาตราฐานหรือ Standard Cost ให้อัตโนมัติ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

23

5. ขั้นตอนปรับปรุงค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
เป็นการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆจากขั้นตอนการคุมสต๊อคของงานระหว่างทำเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โดยบันทึกที่ระบบ GL > หน้าจอบันทึกรายการรายวัน

24

6. ขั้นตอนการบันทึกขายสินค้าสำเร็จรูป (ที่ได้จากการับผลิตเสร็จ)
ขั้นตอนการบันทึกการขายเพื่อทำการตัดสต๊อคที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายสด , ขายเชื่อ และโปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

กรณีขายสด

25
โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

26

กรณีขายเชื่อ

27


โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

28

7. ตัวอย่างการแสดงรายงาน ที่เกี่ยวข้อง
7.1 รายงานค่าใช้จ่าย ของรหัส Job J-001 - J-002

29
7.2 การแสดงข้อมูลงบกำไรขาดทุนสุทธิ
30
7.3 รายงานบัญชีพิเศษและบัญชคุมสินค้า ,วัตถุดิบ แสดงการเคลื่อนไหวของจำนวนและต้นทุนของสินค้า,วัตถุดิบ
31

*หมายเหตุ
ก่อนเรียกดูรายงาน ให้คำนวณต้นทุน ที่ระบบ Inventory Control > IC Reprocess and History > Calculate Cost
32

 6678
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์