Overview

โปรแกรมบัญชี
Prosoft WINSpeed  โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร  ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อเพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขึ้นต้นจากการขายสินค้า รวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี  ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ
 

Sale Order

ระบบงานหน้าบ้าน สามารถจัดทำใบเสนอราคา สั่งขาย ตัดของออกจากคลัง และจัดของเพื่อนำส่งลูกค้า ไปจนถึง การออกใบกำกับภาษี ซึ่งระบบมีการเชื่อมโยงกัน และPost ตัด Stock อัติโนมัติ เพื่อรับรู้กำไรขั้นต้นได้อย่างง่าย
ดูเพิ่มเติม

Purchase Order

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดทำได้ ตั้งแต่ การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณ และวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย ตาม Project ตลอดจนรองรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนซื้อสินค้าได้อย่างง่าย
ดูเพิ่มเติม

General Ledger

ระบบงานบัญชี ที่รองรับ การเรียกดูบัญชีแยกประเภท การลงบันทึกรายวัน การออกงบทดลองและกระดาษทำการอัตโนมัติ รวมไปถึง การสร้าง Template ลงบัญชี และการตั้ง Accrue กลับรายการปรับปรุงบัญชีรายเดือน และการวิเคราะห์ GL แยกตามแผนก ตาม Job และตามสาขาได้
ดูเพิ่มเติม

Inventory Control

ระบบการทำงานที่ครอบคลุม ทุกส่วนในส่วนของงานคลังสินค้า ไม่ว่า จะเป็นการตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว รองรับการ Scan Barcode ตัวสินค้า ตลอดจนการเรียกดู Report ยอด Stock คงเหลือพร้อมต้นทุน ได้แบบ Real Time
ดูเพิ่มเติม

Warehouse Management

ระบบควบคุมงานคลังสินค้าที่รองรับการจัดทำ Movement Stock ได้แบบ Real Time และสามารถรองรับการวิเคราะห์ Report Movement Stock ได้แบบ By Project และ By Department ได้แบบง่าย
ดูเพิ่มเติม

Accounts Payable

ระบบงานจ่ายเงินที่ครอบคลุมการจ่ายเงินตาม Project การรับวางบิล การออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย และที่ดีสุดคือระบบสามารถปริ้นเช็คได้ทุกธนาคาร และรองรับระบบ BankNet ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และยอดค้างชำระหนี้ได้
ดูเพิ่มเติม

Accounts Receivable

ระบบการรับเงินที่รองรับการ จัดทำใบวางบิล การออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีก่อนรับเงิน การตัดรับเงิน การสามารถเก็บ Report การติดตามหนี้ การ Blacklist ลูกค้า ทั้งระบบสามารถอ้างอิงกันได้ ใช้งานง่าย ตลอดจน รองรับการวิเคราะห์การ์ดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีไปยังลูกค้าได้แบบง่าย
ดูเพิ่มเติม

Multi Currency

รองรับรายรับรายจ่าย ในรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ การ Revalues เอกสารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ ณ.ตอนสิ้นงวดบัญชีได้อัตโนมัติ
ดูเพิ่มเติม

Letter of Credit

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้
ดูเพิ่มเติม

Petty Cash

ระบบเงินสดย่อยที่สามารถบันทึกรับชดเลยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย และวิเคราะห์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ยอดรับ ยอดจ่าย เพื่อกระทบยอดเทียบกับเงินสดย่อยคงเหลือในมือได้
ดูเพิ่มเติม

Advance System

ระบบการบันทึกข้อมูล เงินทดลองจ่าย รองรับตั้งแต่ การขอเบิกเงินทดลองจ่าย การเบิกเงินทดลองจ่าย การขอเคลียร์เงินทดลองจ่าย และการเคลียร์เงินทดลองจ่าย รวมไปถึง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามแผนก ตาม job และดูรายละเอียดยอดเงินค้างเคลียร์และกำหนดเคลียร์ได้อย่งถูกต้อง
ดูเพิ่มเติม

Cheque and Bank

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป
ดูเพิ่มเติม

Budget Control

การงบประมาณ แยกแผนกแยก Job และสร้างนำงบประมาณไปวิเคราะห์สร้างงบการเงินได้ รอบรับทั้งแบบรายปี รายเดือน แบบการกำหนดสูตรเองหรือให้ระบบคำนวณให้ได้แบบง่าย
ดูเพิ่มเติม

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถ เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
ดูเพิ่มเติม

Financial Management

รองรับการสร้างงบการเงินตามรูปแบบของลูกค้าได้เอง โดยสามารถสร้างงบเปรียบเทียบงบรวม แบบแยก แผนก แยก job และแยกตามบัญชีได้ และรวมไปถึง การวิเคราะห์ยอดเปลี่ยนแปลงหรือยอดคงเหลือทางบัญชี แบบรายเดือน รายปี และรายไตรมาศได้เช่นกัน

Consignment

ระบบงานฝากขาย และ Confirm งานฝากขาย รวมไปถึงการสรุปยอดฝากขายเพื่อปิดยอด ณ.ตอนตัดรอบในแต่ละงวด เพื่อรับรู้ยอดขายจากการฝากขายยอดคงเหลือจากการฝากขาย และวิเคราะห์ผลกำไรจากการฝากขาย

Messenger Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเตรียมการส่งเอกสาร,รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ Petty Cash รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการส่ง-รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่ และสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลา หรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถ และยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้

Customer Relationship Management

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน
ดูเพิ่มเติม

Job Cost

ระบบผลิตที่รองรับตั้งแต่การเปิดสั่งผลิต การรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง โสหุ้ย งานระหว่างทำ และการปิด Job งาน เพื่อรับรู้ต้นทุนผลิตเพื่อหากำไรขาดทุนจากการขายสินค้าที่ผลิตได้
ดูเพิ่มเติม

Service Center

ระบบงานซ่อมตั้งแต่การเก็บข้อมูลประกัน การรับแจ้ง การตรวจหน้างาน การซ่อม การถอดคืนอะไหล่ รวมไปถึงการคำนวณค่าซ่อมและค่าแรงในการซ่อมเพื่อออกมาวิเคราะห์ในรูปแบบของรายงาน และ ออกเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้

Commission Management

ระบบการคำนวณ ค่า Commission ให้ฝ่ายขาย
  • ที่รองรับในรูปแบบเส้นตรงและขั้นบันได
  • รองรับการคำนวณ ด้วยยอดรับเงิน หรือยอดเช็คผ่าน
  • รองรับการคำนวณตามรายตัวสินค้า
  • รองรับการคำนวณตามยอดหลังหักส่วนลด และเงื่อนไขภาษี
ดูเพิ่มเติม

Import and Export

เป็นระบบที่ค่อนข้าง Support สำหรับกิจการที่ใช้ Software มากกว่า 1 ตัว แล้วต้องการนำข้อมูล แต่ละโปรแกรมมา เชื่อมต่อข้อมูลหรือ Export&Import ข้อมูลระหว่างกัน
  • รองรับทั้ง file Excel และ Text file
  • สามารถ Import ข้อมูล ใบสั่งซื้อ และข้อมูลการซื้อ ข้อมูลค่าใช้จ่าย
  • สามารถ Import ข้อมูล ใบสั่งขาย และข้อมูลการขาย ข้อมูลรายได้
  • สามารถ Import ใบเบิกวัตถุดิบ จากคลังสินค้า ,ใบรับสินค้า

Audit and Internal Control

เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
ดูเพิ่มเติม
 10244
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์