Overview

Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ ERP แบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อเพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขึ้นต้นจากการขายสินค้า รวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงาน ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software บัญชี ERP ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ
โปรแกรมบัญชี
 

Key Feature

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed
มี Feature ที่ครอบคลุมการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
และยังสามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ

Sales Order

ระบบจัดการงานขาย สามารถจัดทำใบเสนอราคา สั่งขาย ออกใบกำกับภาษี ตัดของออกจากคลัง และจัดของเพื่อนำส่งสินค้า โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างการ Post ตัด Stock อัตโนมัติ เพื่อรับรู้จำนวนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนและกำไรขั้นต้นได้อย่างง่าย

Purchase Order

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดทำได้ ตั้งแต่ การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณ และวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย ตาม Project ตลอดจนรองรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนซื้อสินค้าได้อย่างง่าย

General Ledger

ระบบงานบัญชี ที่รองรับ การเรียกดูบัญชีแยกประเภท การลงบันทึกรายวัน การออกงบทดลองและกระดาษทำการอัตโนมัติ รวมไปถึง การสร้าง Template ลงบัญชี และการตั้ง Accrue กลับรายการปรับปรุงบัญชีรายเดือน และการวิเคราะห์ GL แยกตามแผนก ตาม Job และตามสาขาได้

Inventory Control

ระบบการทำงานที่ครอบคลุม ทุกส่วนในส่วนของงานคลังสินค้า ไม่ว่า จะเป็นการตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว รองรับการ Scan Barcode ตัวสินค้า ตลอดจนการเรียกดู Report ยอด Stock คงเหลือพร้อมต้นทุน ได้แบบ Real Time

Warehouse Management

ระบบควบคุมงานคลังสินค้าที่รองรับการจัดทำ Movement Stock ได้แบบ Real Time และสามารถรองรับการวิเคราะห์ Report Movement Stock ได้แบบ By Project และ By Department ได้แบบง่าย

Accounts Payable

ระบบงานจ่ายเงินที่ครอบคลุมการจ่ายเงินตาม Project การรับวางบิล การออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย และที่ดีสุดคือระบบสามารถปริ้นเช็คได้ทุกธนาคาร และรองรับระบบ BankNet ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และยอดค้างชำระหนี้ได้

Accounts Receivable

ระบบการรับเงินที่รองรับการ จัดทำใบวางบิล การออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีก่อนรับเงิน การตัดรับเงิน การสามารถเก็บ Report การติดตามหนี้ การ Blacklist ลูกค้า ทั้งระบบสามารถอ้างอิงกันได้ ใช้งานง่าย ตลอดจน รองรับการวิเคราะห์การ์ดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีไปยังลูกค้าได้แบบง่าย

Multi Currency

รองรับรายรับรายจ่าย ในรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ การ Revalues เอกสารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ ณ ตอนสิ้นงวดบัญชีได้อัตโนมัติ
Letter of Credit ระบบขายสินค้าระหว่างประเทศ

Letter of Credit

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

Petty Cash

ระบบเงินสดย่อยที่สามารถบันทึกรับชดเลยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย และวิเคราะห์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ยอดรับ ยอดจ่าย เพื่อกระทบยอดเทียบกับเงินสดย่อยคงเหลือในมือได้

Advance System

ระบบการบันทึกข้อมูล เงินทดรองจ่าย รองรับตั้งแต่ การขอเบิกเงินทดรองจ่าย การเบิกเงินทดรองจ่าย การขอเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการเคลียร์เงินทดรองจ่าย รวมไปถึง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามแผนก ตาม job และดูรายละเอียดยอดเงินค้างเคลียร์และกำหนดเคลียร์ได้อย่างถูกต้อง

Cheque and Bank

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

Budget Control

การงบประมาณ แยกแผนกแยก Job และสร้างนำงบประมาณไปวิเคราะห์สร้างงบการเงินได้ รอบรับทั้งแบบรายปี รายเดือน แบบการกำหนดสูตรเองหรือให้ระบบคำนวณให้ได้แบบง่าย

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถ เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน

Job Cost

ระบบผลิตที่รองรับตั้งแต่การเปิดสั่งผลิต การรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง โสหุ้ย งานระหว่างทำ และการปิด Job งาน เพื่อรับรู้ต้นทุนผลิตเพื่อหากำไรขาดทุนจากการขายสินค้าที่ผลิตได้

Commission Management

ระบบการคำนวณ ค่า Commission ให้ฝ่ายขาย ที่รองรับในรูปแบบเส้นตรงและขั้นบันได
  • รองรับการคำนวณ ด้วยยอดรับเงิน หรือยอดเช็คผ่าน
  • รองรับการคำนวณตามรายตัวสินค้า
  • รองรับการคำนวณตามยอดหลังหักส่วนลด และเงื่อนไขภาษี

Audit and Internal Control

เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 12471
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์