Commission Management

Commission Management

Commission Management

Commission Management
ระบบคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย , ยอดสินค้า และ     ยอดตาม Invoice พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้
 1. รองรับการคำนวณคอมมิชชั่นตามยอดขาย และ ตามสินค้า (จำนวนสินค้าและจำนวนเงิน)
 2. รองรับการคำนวณค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย ตาม Invoice
 3. รองรับการคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้น
 4. รองรับเกณฑ์การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจำนวนสินค้า, ราคาสินค้า,จำนวนเงินสินค้า และเงินตาม Invoice และคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยใช้ยอดเงิน, จำนวน, กำไรขั้นต้น, ที่ต่างและเหมือนกับเกณฑ์ที่ใช้ ตัวอย่าง
  ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
  สินค้าราคา 100 - 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 1 บาท
  สินค้าราคา 120 - 129 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 2 บาท
  สินค้าราคา 130 - 139 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 3 บาท
  ใช้ยอดขาย Invoice เป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
  ยอดขาย 0 - 5,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  ยอดขาย 5,000 - 50,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 5%
  ยอดขาย 50,001 - 300,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 6%
  ยอดขาย 300,001 - 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%
  ยอดขาย 600,000 บาท ขึ้นไป ได้รับค่าคอมมิชชั่น 8%
  ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น
  กำไรขั้นต้น 30.00% ขึ้นไป จ่าย 3% ของยอดขาย
  กำไรขั้นต้น 20.00% - 29.99% จ่าย 2% ของยอดขาย
  กำไรขั้นต้น 10.00% - 19.99% จ่าย 1% ของยอดขาย
  กำไรขั้นต้น 5.00% - 9.99% จ่าย 0.5% ของยอดขาย
  ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากกำไรขั้นต้น เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
  กำไรขั้นต้น 20% ขึ้นไป จ่าย 3.56% จากกำไรขั้นต้น
 5. ทุกการคำนวณคอมมิชชั่นสามารถแยกแต่ละ Invoice (คิดปกติ) และรวมคำนวณครั้งเดียว (คิดสะสม)
 6. รองรับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเป้าการขาย และให้คอมมิชชั่นจากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
 7. รองรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า (ค่าผู้แนะนำ)
 8. รองรับสินค้า 1 รายการ ที่นำมาคิดคอมมิชชั่นหลายแบบ เหมาะกับคนละกลุ่มพนักงานขาย
 9. รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
 10. จำนวนเงินที่นำมาคิดค่าคอมมิชชั่น ทำได้ทั้งกรณีคิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
 11. ณ ตอนบันทึกขาย สามารถระบุแต่ละสินค้า ได้ว่าจะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่ สำหรับสินค้าที่ผิดปกติจากเกณฑ์การคิด
  เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
  สินค้าราคา 100 - 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่นต่อชิ้น ชิ้นละ 1 บาท แต่บันทึกขายระบุราคา 90 บาท ในการคำนวณจะไม่ถูกคิดค่าคอมมิชชั่น จะให้ระบุเพิ่มเติมได้เพื่อนำไปคิดค่าคอมมิชชั่น
 12. ณ ตอนบันทึกขาย สามารถระบุแต่ละ Invoice ได้ว่าจะนำมาคิดค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ สำหรับ Invoice ที่ผิดปกติจากเกณฑ์การคิด
 13. สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด ได้ทั้ง % และ จำนวนเงิน, ระยะเวลาจ่ายเงิน และเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ภายหลัง
 10527
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์