;

News & Events

103 รายการ
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
19 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
25 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
36 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ และการวิจัย การจัดอบรมทางวิชาการ วิทยากรหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง Event 1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
39 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์ในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา อันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะการทำงานเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ  
34 ผู้เข้าชม
ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”
102 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
88 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ
4080 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ
1306 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ
1499 ผู้เข้าชม
1000 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์