News & Events

127 รายการ
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
32 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
29 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
38 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
39 ผู้เข้าชม
ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมฯ ผลักดันมาตรการภาษีและการเร่งคืนภาษีกว่าแสนล้านบาท เยียวยาผลกระทบจากโควิด ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอยู่บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ
174 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบริหารงานบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ
95 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบริหารงานบัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ
51 ผู้เข้าชม
ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
118 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
386 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชี Prosoft WINSpeed ของเรานะคะ
229 ผู้เข้าชม
2868 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์