ใบเบิก

ใบเบิก

เป็นการบันทึกรายการเบิกสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเบิกเพื่อใช้ , เบิกเพื่อผลิต, เบิกเพื่อตัดชำรุด เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • การบันทึกรายการเบิกสามารถบันทึกอ้างอิงรายการเอกสารจากการ อนุมัติใบขอเบิกและการบันทึกจ่ายสินค้าที่ระบบ Warehouse มาบันทึก รายการเบิกได้
 • สามารถบันทึกรายการเบิกรายการกลุ่มสินค้าหลายประเภทพร้อมกัน
 • เมื่อบันทึกรายการใบเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึก ใบเบิกได้
 • รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ในการบันทึกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้
 • รองรับการบันทึกรายการเบิกสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
 • มีสถานะเอกสาร(Full, partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบเบิกไปบันทึกรับคืนจากการเบิก
 • สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการเบิกเองได้
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าและวัตถุดิบจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบเบิกได้ เช่น รายงานใบเบิก, รายงานต้นทุนเบิก เป็นต้น
 • สามารถ Drill Down รายงานใบเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเบิกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานต้นทุนเบิก
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • รายงานใบเบิก
 3734
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์