5 ฟีเจอร์ใหม่ของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed
ที่ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจยุคใหม่

Feature ใหม่ที่ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรมบัญชี ERP ในราคาประหยัดช่วยให้คุณจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี

1

เช็คสต๊อกสินค้าได้แบบแยก-รวมคลังหรือตาม สาขา และบริหารคลังสินค้าที่มี Lot, Serial

2

รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ สามารถดู ยอดคงเหลือแบบหน่วยนับขนานได้

3

บริหารสต็อกสินค้าแบบ Min-Max Stock และ จัดการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ (Lot & Expire)

4

วิเคราะห์กำไรขั้นต้นได้แบบ Real Time

เช็คสต๊อกสินค้า
1

สร้างเอกสารธุรกิจได้ง่ายๆ เพียงแค่แสกนเอกสาร ทั้ง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า โดยรองรับ File jpg. / pdf. / png.

2

ข้อมูลที่ได้จากการแสกนเอกสาร มีความถูกต้อง แม่นยำ ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR

3

สร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลา

4

สร้างเอกสารจำนวนมากได้พร้อมกันผ่าน Excel ด้วยการ Import ข้อมูลและสามารถกำหนด schedule plan ได้ตามต้องการ

สร้างเอกสาร
1

ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.1,2,3,53, ภพ.30 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

2

รองรับภาษืซื้อเฉลี่ย สามารถออกแบบ ฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตามต้องการ

3

ดูรายงานบัญชีพิเศษ แสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ และภาษี การค้า (ฉบับที่ 4)

4

รองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice ทั้งแบบ by Email และแบบตัวเต็ม

จัดการภาษี
1

สร้างงบดุล แบบเปรียบเทียบรายเดือน รายปี

2

สร้างงบกำไรขาดทุน แบบเปรียบเทียบรายเดือน รายปี

3

สร้างงบกระแสเงินสด

4

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สร้างงบการเงิน
1

หมดปัญหาไม่รู้ว่าใคร แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตรวจสอบได้ทันทีด้วย Audit Tail Reports

2

ตรวจสอบเอกสารต้นขั้วด้วยฟังก์ชัน Drill Down

3

ตรวจสอบยอดซื้อสูงกว่าวงเงินเครดิต

4

ตรวจสอบ Invoice ที่ขายต่ำกว่าราคาทุน

5

ตรวจสอบลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต

6

ตรวจสอบสินค้าติดลบ

7

เปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง

8

ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ Post GL

ตรวจสอบภายใจ

โปรแกรมบัญชี ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ด้วยโซลูชั่นทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

Accounting Software โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจเหล็ก ธุรกิจผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจบริการ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายและรองรับการทำงานบัญชี-ภาษีตามหลักสรรพกร เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ธุรกิจเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลงคลังรองรับหน่วยนับขนาน เช่น แผ่น,เส้น,กิโลกรัม ฯลฯ บันทึกซื้อใช้หน่วยนับ ‘แผ่น’ บันทึกขายใช้หน่วยนับ ‘เส้น’ รายงานแสดง 2 หน่วยนับ ‘แผ่น’ และ ‘เส้น’
 • รองรับจุดทศนิยมสูงสุด 4 ตำแหน่ง (เมนูบันทึกและรายงาน)
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 2 หน่วยนับ ระหว่างหน่วยหลักและหน่วยนับรอง
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ สามารถบ่งชี้หน่วยนับและอัตราส่วนหน่วยนับได้มากกว่า 1 หน่วยนับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจการผลิต

สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • บันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • บันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • ตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองาน ระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สามารถตรวจสอบ การซื้อ-ขาย คำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ประวัติการซื้อขาย ประวัติสินค้านำเข้า เพื่อทำใบเสนอราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบกำไร – ขาดทุน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • กำหนด ราคาสินค้าส่งออกได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและ จำแนกประเภทต้นทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวสินค้า นับตั้งแต่ออกจากโรงงานผู้ผลิตจนถึงมือถือของผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก หรือผู้บริโภค แล้วแต่กรณี
 • ต้นทุนสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • ต้นทุนค้าขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ เนื่องจากการใช้พาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งออก ทั้งที่เกิดภายในและภายนอกประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ การทำธุรกรรมของลูกค้าตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดาย โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • บัญชี อาคาสำนักงาน เจ้าหนี้เงินจอง เจ้าหนี้เงินทำสัญญา เจ้าหนี้เงินดาวน์
 • กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึกกลุ่มรหัสสินค้า
 • กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงาน สินค้าได้ตลอดจนสินค้าบริการ
 • การกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทาง บริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจก่อสร้าง

สามารถตรวจสอบวัสดุในคลัง การเบิกจ่ายวัสดุ คำนวนค่างวดงาน การชำระค่างาน ค่าก่อสร้าง รายรับรายจ่าย ค่างานเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • จัดการเตรียมชื่อโครงการธุรกิจก่อสร้าง
 • กำหนดผังบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนก่อสร้าง เช่นลูกหนี้โครงการ งานระหว่างก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าวัสดุ ต้นทุน เงินเดือน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • กำหนดรหัสคลังสินค้าตามชื่อโครงการ
 • สามารถกำหนด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้า บริการ ค่าใช้จ่าย
 • สามารถจัดการบันทึกการรับเข้า เบิก คืน สินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจฝากขาย

สามารถตรวจสอบ-จัดทำข้อมูลลูกค้า ผู้ฝากขาย ค่านายหน้า คลังสินค้า และประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ คำนวณกำไร-ขาดทุน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • สามารถเช็คยอดคงเหลือของแต่ละสาขาหรือคลังหน้าร้านที่ฝากขายได้ในขณะออกบิลขายได้ทันที
 • การออกบิลฝากขายสามารถโอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่เข้าสาขาที่ฝากขายได้ทันทีอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
 • สามารถเช็ค Stock สินค้าได้ทั้งสำนักงานใหญ่ หรือ Stock ของแต่ละสาขาที่ฝากขาย หรือ Stock รวมทั้งหมดได้ในรายงานเดียว
 • การวางบิล รับชำระหนี้ สามารถรับชำระเฉพาะยอดที่ขายได้จริงของแต่ละสาขา และตัด Stock สาขาได้ทันที
 • สามารถออกใบลดหนี้ได้อัตโนมัติ กรณีเกิดผลต่างของราคาขาย
 • มีรายงายยอดหนี้ค้างชำระของแต่ละสาขา
 • มีรายงาน Stock การ์ด และรายงานสินค้าคงเหลือแยกตามสาขา
 • มีรายงานประวัติการขาย ประวัติสินค้า ประวัติลูกค้า
 • สามารถออกรายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทลูกค้าได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจฝากขาย

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เครื่องมือสำหรับธุรกิจและนักบัญชียุคใหม่

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เราเป็น Software บัญชีที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยประสิทธิภาพ และมีทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ สามารถจัดทำ เอกสาร และรายงานต่างๆทางบัญชีถูกต้อง ตรงตามหลักกรมสรรพกร พร้อมรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกฟังก์ชัน

รับพัฒนา ตามความต้องการ

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกฟังก์ชัน

รับพัฒนา ตามความต้องการ

Prosoft WINSpeed ซอฟต์แวร์บัญชีครบวงจร ที่องค์กรต่างๆ ให้ความไว้วางใจ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด บริษัท เท็นโจ จำกัดบริษัท อายิเทรด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ราชาชูรส จำกัดบริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุขเกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัดบริษัท อลีนรณา จ.กรุงเทพฯ ร้านอาหารพระราม 9 ไก่ย่าง จำกัดบริษัท สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ซีนอน ฟู้ดส จำกัด
ธุรกิจแฟชั่น/ของใช้ในครัวเรือน
บริษัท เอฟ.บี.ที. จำกัด บริษัท เอส.ซี.เอส.ฟุตแวร์ฯ จำกัดบริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัดบริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัดบริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัดบริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส จำกัดบริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีเฮ้าส์ จำกัดบริษัท วี เอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด
ธุรกิจเวชภัณฑ์
บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด บริษัท ปานะโอสถ จำกัดบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัดบริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัดบริษัท ผิง อัน เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัดบริษัท รัชชา ไลฟ์ จำกัดบริษัท มาซา แลบ จำกัดบริษัท เมก้าเจน อิมพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ธุรกิจยานยนต์
บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัดบริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัดบริษัท ธนบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดบริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัดบริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัดบริษัท ช.กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดบริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัดบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
ธุรกิจเทคโนโลยี/สื่อสาร/การแพทย์
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัดบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัดบริษัท ไทยเทลคอม จำกัดบริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัดคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวบริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัดโรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์สบริษัท สไมล์ รีพับบลิก จำกัด
ธุรกิจเหล็ก
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัดบริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัดบริษัท สามชัย ตะแกรงเหล็ก จำกัดบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัดบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัดบริษัท นิวแสงชัยสตีล เทรด จำกัดบริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัดบริษัท ตราเพชร จำกัด

บทความดีๆที่ควรรู้ เพื่อนักบัญชี และเจ้าของธุรกิจ

Prosoft WINSpeed เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความรู้และข้อมูลทางด้านบัญชีให้กับคุณด้วยข้อมูลที่ ทันสมัย ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Banknet ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed คือ ระบบการจ่ายชำระหนี้ด้วยวิธีการโอนเงิน จากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINSpeed เชื่อมต่อกับระบบธนาคารต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของแผนกบัญชีการเงิน
894 ผู้เข้าชม
Accounting Software หรือ โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ที่ช่วยธุรกิจของคุณจัดการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมือโปร ที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง ให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
1026 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชี ถูกพัฒนามาให้สามารถรองรับธุรกิจได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจการผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจออนไลน์ ธรุกิจบริการ ซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
6802 ผู้เข้าชม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง โปรแกรมบัญชี กับ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ที่ช่วยบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิต สามารถติดตามและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว และช่วยพัฒนาธรุกิจ SMEs ให้เติบโตก้าวไปสู่ความสำเร็จ
1763 ผู้เข้าชม
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
2995 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
2196 ผู้เข้าชม

Award & Standard

รางวัลคุณภาพมาตรฐาน จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 28 ปี

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์