Purchase Order ระบบจัดซื้อ

Purchase Order ระบบจัดซื้อ

Purchase Order

Purchase Order
เป็นระบบจัดซื้อที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบขอซื้อเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบขอซื้อ ซึ่งในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าควรซื้อสินค้าจากที่ใดโปรแกรมรองรับในเรื่องของการสำรวจราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อด้วย เมื่อทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงเอกสารไปจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาอนุมัติ ใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสดซื้อเชื่อ ต่อไปซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลจากระบบ Warehouse หรือคลังสินค้า เพื่อใช้ในการรับสินค้าตามที่คลังสินค้ารับเพื่อใช้ตรวจสอบยินสินค้าระหว่างกันหากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถบันทึกข้อมูลลงใน ระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิม กรณีที่มี การซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อมาทำการ Landed Cost เพื่อปันส่วนเข้าต้นทุนสินค้าได้
 23881
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์