จ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินมัดจำ

กรณีที่ซื้อและมีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วน สามารถบันทึกการจ่ายเงินมัดจำได้เพื่อนำไปใช้ในการหักจากยอดซื้อและจ่ายชำระหนี้ต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินมัดจำได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค , เงินโอน , เงินสด
 • สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการจ่ายเงินมัดจำ 1 ครั้ง เช่น จ่ายเงินมัดจำจำนวน 1,200 บาทจ่ายเป็นเช็ค 1,000 บาท และที่เหลือ จ่ายเป็นเงินสด 200 บาท เป็นต้น
 • สามารถดูประวัติการจ่ายเงินมัดจำ ว่ามีการอ้างอิงไปใช้ที่ระบบใดบ้าง เช่น เงินมัดจำจ่ายถูกอ้างอิงไปตัดยอดจ่ายชำระในเมนูการจ่ายชำระ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดให้มีข้อความเตือนเมื่อมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มียอดเงินมัดจำ และไม่ได้หักเงินมัดจำจ่ายนั้น
 • เมื่อบันทึกจ่ายเงินมัดจำ ระบบจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อใส่ข้อมูลระยะเวลามัดจำ ระบบจะคำนวณวัน Expire Date ให้ทันที พร้อมทั้งมีรายงานการ จ่ายเงินมัดจำเรียงตามวัน Expire Date รองรับ
 • ในกรณีจ่ายเงินมัดจำที่มีภาษีซื้อ ระบบจะทำการคำนวณยอดภาษีซื้อให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงในรายงานภาษีซื้อให้ด้วย
 • สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอจ่ายเงินมัดจำจ่ายได้ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่ายรองรับด้วย
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการจ่ายเงินมัดจำที่บันทึกไปแล้วได้
 • กรณีมีรายการบันทึกเหมือนกัน สามารถ Copy รูปแบบการบันทึกจ่ายเงินมัดจำรูปแบบเดิมได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้
 • ในกรณีที่จ่ายชำระเงินมัดจำเป็นเช็ค สามารถสั่งพิมพ์เช็คธนาคารต่าง ๆ จากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินมัดจำจ่ายได้
 • รายงานการจ่ายเงินมัดจำ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานจ่ายเงินมัดจำ
 • รายงานเงินมัดจำคงเหลือ
 12694
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์