ใบขอซื้อ

ใบขอซื้อ

เป็นการบันทึกรายการขอซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเมื่อบันทึกรายการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบขอซื้อ เพื่ออนุมัติการขอซื้อต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกการขอซื้อระบุแผนกหรือ Job ได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • สามารถระบุชื่อค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งได้ โดยไม่จำกัดรายการ จนกว่าจะครบวงเงินสดย่อยที่ตั้งไว้
 • สามารถอ้างอิงข้อมูลจากใบสั่งจองในระบบขายได้
 • ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคลังและที่เก็บที่หน้าจอใบขอซื้อ
 • สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการขอซื้อเองได้ เช่น ชื่อสินค้า,ชื่อผู้ขาย, ชื่อผู้ติดต่อ เป็นต้น
 • ในกรณีไม่ทราบชื่อผู้ขาย สามารถเว้นว่างไว้ได้ และไปทำขั้นตอนการอนุมัติการขอซื้อ สำรวจราคา และเปรียบเทียบราคาต่อไป
 • ในกรณีไม่ทราบราคาสินค้า สามารถเว้นว่างไว้ และไปทำขั้นตอนการอนุมัติการขอซื้อ สำรวจราคา และเปรียบเทียบราคาต่อไป
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการใบขอซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
 • สามารถสั่ง Copy ข้อมูลจากใบขอซื้อเดิมได้
 • สามารถทำการยกเลิกใบขอซื้อที่จัดทำแล้วได้
 • สามารถพักรายการทำใบขอซื้อที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
 • สามารถดู Approve Status ของใบขอซื้อนั้นๆ จากเมนูนี้ได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบขอซื้อจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบขอซื้อ แยกตามแผนก และ Job ได้
 • สามารถ Drill Down รายงานใบขอซื้อ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบขอซื้อได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานใบขอซื้อ
 • รายงานใบขอซื้อที่รอการอนุมัติ
 • รายงานใบขอซื้อคงเหลือ
 8923
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์