ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

เป็นการบันทึกรายการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเมื่อบันทึกรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อ เพื่ออนุมัติการสั่งซื้อต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถอ้างอิงรายการจากอนุมัติใบขอซื้อ เพื่อมาทำรายการสั่งซื้อได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • สามารถจัดทำใบสั่งซื้อระบุแผนก และ Job ได้
 • สามารถทำการยกเลิกรายการสำรวจที่จัดทำแล้วได้
 • มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อไปบันทึก อนุมัติสั่งซื้อ
 • ในกรณี ต้องการทำใบสั่งซื้อลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบสั่งซื้อใบเก่าได้
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
 • สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อตามสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานสั่งซื้อที่อนุมัติ ,ไม่อนุมัติใบสั่งซื้อที่ได้รับของแล้ว
 • การเรียกดูรายงานใบสั่งซื้อ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานใบสั่งซื้อ
 • รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
 51566
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์