ซื้อสด

ซื้อสด

เป็นการบันทึกรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรืออะไหล่ ในรูปของการซื้อสด มีผลกระทบทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนสต็อกของสินค้าในระบบ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกการจ่ายชำระได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค, เงินโอน หรือเงินสด
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • เมื่อบันทึกซื้อสด ระบบจะทำการเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 • เมื่อบันทึกซื้อสด โปรแกรมจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทได้โดยอัตโนมัติ
 • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงซื้อสดไปบันทึกการ จ่ายชำระหรือลดหนี้เพิ่มหนี้
 • สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อแบบบางส่วน ( Partial ) ใช้ในการบันทึกซื้อสดได้
 • สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการซื้อสด 1 ครั้ง เช่น ซื้อสดทั้งหมด 1,200 บาท ชำระเป็นเช็ค 1,000 บาท
 • และจ่ายเป็นเงินสด 200 บาท เป็นต้น
 • เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลซื้อสดไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอซื้อสดได้ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย รองรับด้วย
 • สามารถดูประวัติข้อมูลซื้อสดว่าถูกอ้างอิงไปใช้ที่ไหนบ้าง เช่น ซื้อสดถูกอ้างอิงไปเมนู ลดหนี้ เพิ่มหนี้ เป็นต้น
 • ในกรณีซื้อสดและไม่ได้ตัดเงินมัดจำ แต่มีเงินมัดจำคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน เพื่อให้นำเงินมัดจำมาตัดยอด ที่จะชำระ
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการซื้อสดที่บันทึกไปแล้วได้
 • สามารถ Copy เอกสารซื้อสดเดิมที่เคยบันทึกไว้ เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลที่ Copy มาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถเรียกดูรายงานซื้อสดจากระบบได้
 • รายงานซื้อสด สามารถ Drill down กลับมาที่หน้าจอบันทึกซื้อสดเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานซื้อสด
 8940
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์