อนุมัติใบขอซื้อ

อนุมัติใบขอซื้อ

เป็นการบันทึกรายการขอซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบขอซื้อ เพื่ออนุมัติการขอซื้อต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

 • เพื่อให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติขอซื้อ เข้ามาตรวจสอบรายการที่มีการขอซื้อ พร้อมทั้งตัดสินใจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติขอซื้อก่อนที่จะทำขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าต่อไป
 • สามารถอ้างอิงรายการขอซื้อ เพื่อมาใช้ในการอนุมัติขอซื้อได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
 • สามารถอนุมัติรายการสินค้าบางรายการ หรือบางส่วนได้
 • สามารถให้ระบบ Generate การอนุมัติขอซื้อได้อัตโนมัติ
 • สำหรับกรณีอนุมัติทั้งเอกสาร สามารถคลิกเลือกอนุมัติทั้งใบแล้ว โปรแกรมจะแสดง สถานะอนุมัติที่รายการสินค้าแต่ละตัวให้อัตโนมัติ
 • มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดง ในกรณีมีการอ้างอิงใบอนุมัติขอซื้อไปบันทึกสั่งซื้อ
 • สามารถค้นหาและเรียกดูรายการอนุมัติขอซื้อที่บันทึกไปแล้วได้
 • รองรับการพิมพ์ฟอร์มใบอนุมัติของซื้อจากระบบได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว,ใบขอซื้อที่ยังไม่อนุมัติ,ใบอนุมัติขอซื้อคงเหลือ อนุมัติขอซื้อที่สั่งซื้อได้
 • สามารถ Drill Down รายงานเกี่ยวกับการอนุมัติ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกอนุมัติขอซื้อได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานใบขอซื้อที่อนุมัติ
 • รายงานใบขอซื้อที่ไม่อนุมัติ
 • รายงานใบอนุมัติขอซื้อคงเหลือ
 • รายงานใบอนุมัติขอซื้อที่สั่งซื้อ
 8968
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์