หนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย

เป็นการพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ กรณีที่มีการหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา โดยสามารถพิมพ์ออกจากระบบได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ที่ถูกหักภาษี

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเรียกพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ออกจากโปรแกรมได้
  • สามารถระบุได้ว่าต้องการพิมพ์หนังสือรับรองฉบับใด เช่น ฉบับที่ 1 , 2 , 3 เป็นต้น
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร , เลขที่หัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้ จากหน้าจอสั่งพิมพ์หนังสือรับรอง การหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงการหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการเพื่อมอบให้แก่ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง แก่กรมสรรพากรได้
  • โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
 16973
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์