Export Tax

เป็นการโอนข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และภ.ง.ด. ต่าง ๆ ที่อยู่ในโปรแกรม ไปเก็บไว้ที่ File ที่ผู้ใช้ต้องการ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Vat ที่ต้องการโอนได้ เช่น ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53
  • สามารถระบุงวดภาษี หรือเดือนที่มีการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการโอนข้อมูล เกี่ยวกับ Vat ได้
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร เป็นต้น
  • สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อมีการโอนข้อมูล Vat แล้วจะให้โอนออกไปที่ใด
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
  • สะดวกและรวดเร็ว เพราะสามารถโอนข้อมูลไปเก็บยัง File ต่าง ๆ ได้
 3192
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์