ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

เป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของกิจการ

คุณสมบัติ

Benefit

  • โปรแกรมมีระบบ Auto link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย จากโปรแกรมได้
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร
  • สามารถระบุรหัสของลูกค้าแต่ละราย ในการพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
 4770
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์