บัญชีพิเศษภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บัญชีพิเศษภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เป็นรายงานที่แสดงบัญชีพิเศษภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล การหัก ณ ที่จ่ายของกิจการ ว่ามีการหักของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลอะไรบ้าง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถพิมพ์รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากโปรแกรมได้
  • มีรายละเอียดแสดงการหัก ณ ที่จ่ายแยกเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • แสดงรายละเอียดการนำส่ง , แบบฟอร์มที่ใช้ยื่น , รวมถึงจำนวนเงินที่หัก
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร
  • สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้ จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ที่ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานบัญชีพิเศษภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 3388
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์