ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งใบแนบ และใบปะหน้าเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • โปรแกรมมีระบบ Auto Link คือ เมื่อมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ระบบต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงในรายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือหลักฐานยื่นประกอบในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรได้
  • สามารถระบุหน้าจอที่จะทำการพิมพ์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ เช่น ซื้อสด , จ่ายชำระหนี้
  • สามารถเรียกพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประเภทที่ต้องการได้ เช่น ภ.ง.ด. 1 , 2 ,3, 53
  • สามารถเลือกแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ได้ ทั้งใบปะหน้า หรือใบแนบ
  • สามารถกำหนดช่วงการพิมพ์ได้ เช่น ตามงวดภาษี , ตามวันที่ , เลขที่เอกสาร
  • สามารถกำหนดเครื่อง Printer ที่จะใช้พิมพ์ได้ จากหน้าจอสั่งพิมพ์รายงาน

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 7658
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์