Products

213 รายการ
39 ผู้เข้าชม
42 ผู้เข้าชม
61 ผู้เข้าชม
75 ผู้เข้าชม
60 ผู้เข้าชม
95 ผู้เข้าชม
เป็นการบันทึกรายการขอซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเมื่อบันทึก รายการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบขอซื้อ เพื่ออนุมัติการขอซื้อต่อไป
1118 ผู้เข้าชม
147 ผู้เข้าชม
4811 ผู้เข้าชม
Campaign Module - ระบบสำหรับตั้งราคา
86 ผู้เข้าชม
Budget Control - ระบบในการกำหนดข้อมูลงบประมาณ
80 ผู้เข้าชม
Accounts Receivable - การรับชำระเงินและการวิเคราะห์ลูกหนี้
111 ผู้เข้าชม
Accounts Payable - การจ่ายชำระเงินและการวิเคราะห์เจ้าหนี้
109 ผู้เข้าชม
การบันทึกรับชำระหนี้และบริหารยอดลูกหนี้คงค้าง โดยสามารถจัดทำใบวาง บิลเพื่อส่งให้ลูกค้า กรณ๊ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด การรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัด ยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบวางบิล ,ใบเสร็จรับ เงิน(ก่อนรับเงิน) มาบันทึกรับชำระหนี้ได้
125 ผู้เข้าชม
การบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อ เชื่อ เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าทันที รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดหนี้เมื่อทำการซื้อ หรือจ่ายชำระหนี้ หากมีการส่งคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้า ยังสามารถอ้างอิง เอกสารการซื้อเดิมมาบันทึกได้
138 ผู้เข้าชม
การบันทึกขายสินค้า โดยเริ่มจากทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยัน คำสั่งซื้อ เพื่อการสั่ง จองและจัดทำใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปบันทึกการขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อลดสต๊อกสินค้า รองรับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อนำไปหักลดยอดหนี้ตอนทำการขายหรือรับชำระหนี้ กรณีที่มีรับคืนลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ยังสามารถอ้างอิงเอกสารขายเดิมมาบันทึกได้
142 ผู้เข้าชม
การบันทึกจ่ายชำระหนี้ จากการซื้อหรือตั้งหนี้ สามารถบันทึกการรับวางบิลจาก เจ้าหนี้เข้าในระบบ หรือหากต้องทำเอกสารเช็คเพื่อรออนุมัติจ่าย ก็สามารถบันทึก Pre- Payment เพื่อทำเอกสารขออนุมัติจ่ายได้ โดยในแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบรับวางบิล , Pre-Payment มาบันทึกจ่ายชำระหนี้ได้
168 ผู้เข้าชม
767 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์