;

Products

205 รายการ
เป็นการบันทึกรายการขอซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเมื่อบันทึก รายการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบขอซื้อ เพื่ออนุมัติการขอซื้อต่อไป
566 ผู้เข้าชม
60 ผู้เข้าชม
2291 ผู้เข้าชม
Campaign Module - ระบบสำหรับตั้งราคา
49 ผู้เข้าชม
Budget Control - ระบบในการกำหนดข้อมูลงบประมาณ
52 ผู้เข้าชม
Accounts Receivable - การรับชำระเงินและการวิเคราะห์ลูกหนี้
61 ผู้เข้าชม
Accounts Payable - การจ่ายชำระเงินและการวิเคราะห์เจ้าหนี้
69 ผู้เข้าชม
การบันทึกรับชำระหนี้และบริหารยอดลูกหนี้คงค้าง โดยสามารถจัดทำใบวาง บิลเพื่อส่งให้ลูกค้า กรณ๊ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด การรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัด ยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบวางบิล ,ใบเสร็จรับ เงิน(ก่อนรับเงิน) มาบันทึกรับชำระหนี้ได้
65 ผู้เข้าชม
การบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อ เชื่อ เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าทันที รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดหนี้เมื่อทำการซื้อ หรือจ่ายชำระหนี้ หากมีการส่งคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้า ยังสามารถอ้างอิง เอกสารการซื้อเดิมมาบันทึกได้
63 ผู้เข้าชม
การบันทึกขายสินค้า โดยเริ่มจากทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยัน คำสั่งซื้อ เพื่อการสั่ง จองและจัดทำใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปบันทึกการขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อลดสต๊อกสินค้า รองรับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อนำไปหักลดยอดหนี้ตอนทำการขายหรือรับชำระหนี้ กรณีที่มีรับคืนลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ยังสามารถอ้างอิงเอกสารขายเดิมมาบันทึกได้
70 ผู้เข้าชม
การบันทึกจ่ายชำระหนี้ จากการซื้อหรือตั้งหนี้ สามารถบันทึกการรับวางบิลจาก เจ้าหนี้เข้าในระบบ หรือหากต้องทำเอกสารเช็คเพื่อรออนุมัติจ่าย ก็สามารถบันทึก Pre- Payment เพื่อทำเอกสารขออนุมัติจ่ายได้ โดยในแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบรับวางบิล , Pre-Payment มาบันทึกจ่ายชำระหนี้ได้
95 ผู้เข้าชม
Advance System - ระบบสำหรับควบคุมเบิกเงินทดรองจ่าย
96 ผู้เข้าชม
371 ผู้เข้าชม
190 ผู้เข้าชม
424 ผู้เข้าชม
4154 ผู้เข้าชม
289 ผู้เข้าชม
392 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์