กำหนดคอมมิชชั่น

กำหนดคอมมิชชั่น

เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับกำหนดการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า และการจ่ายจะจ่ายด้วยการคิดแบบใด ซึ่งจะนำข้อมูลมาจากการกำหนดเงื่อนไขที่หน้าจอกำหนดรหัสคอมมิชชั่นมาใช้หน้าต่างที่เกี่ยวข้อง

1. หน้าต่างกำหนดรหัสคอมมิชชั่น ใช้รหัสคอมมิชชั่นที่เคยกำหนดไว้มาเลือกใช้กับพนักงาน/ลูกค้า ว่าจะให้คิดคอมมิชชั่นด้วยรหัสคอมมิชชั่นใด

2. หน้าต่างคำนวณคอมมิชชั่น เป็นหน้าต่างที่คำนวณเงินคอมมิชชั่น ของพนักงาน/ลูกค้า ซึ่งจะค้นหาว่าพนักงาน/ลูกค้าได้กำหนดให้ใช้รหัสคอมมิชชั่นใด

คุณสมบัติ

Benefit

 • ใช้ในการกำหนดการจ่ายคอมมิชชั่น ว่าจ่ายให้กับพนักงานขาย หรือ ลูกค้า สามารถเลือกการจ่ายให้พนักงานหรือลูกค้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถกำหนดคอมมิชชั่นให้ทั้งพนักงานขายและลูกค้าได้ ในเลขที่เอกสารเดียวกัน
 • การจ่ายคอมมิชชั่น สามารถกำหนดระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด วันที่มีผลในการคำนวณคอมมิชชั่นในแต่ละเอกสารได้
 • ไม่มีการตรวจสอบว่ามีการกำหนดคอมมิชชั่นของพนังงาน หรือลูกค้า ซ้ำซ้อนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม ให้ User ควบคุมการกำหนดคอมมิชชั่นเอง
 • คอมมิชชั่นที่กำหนดนี้ จะนำไปใช้ในการคำนวณคอมมิชชั่น ที่หน้าต่าง คำนวณคอมมิชชั่น (Calculate Commission)
 • สามารถยกเลิกการใช้งานได้ และเอกสารที่ยกเลิก จะไม่ถูกนำไปคำนวณคอมมิชชั่น การยกเลิกทำได้โดย เลือกสถานะเอกสารให้เป็น “ไม่ใช้งาน” และนำมาใช้งานใหม่ได้ โดยเลือกสถานะเอกสารให้เป็น “ใช้งาน” เช่นเดิม
 • เลือกกำหนดได้ว่าจะกำหนดให้จ่ายคอมมิชชั่นแบบคิดปกติแต่ละงวดที่จะจ่ายคอมมิชชั่น หรือ จ่ายคอมมิชชั่นแบบสะสม
 • การเลือกจ่าย ตามข้อข้างต้น มีผลต่อการคำนวณคอมมิชชั่น ที่หน้าต่าง คำนวณคอมมิชชั่น (Calculate Commission)
 • - ถ้าเลือกคำนวณ คอมมิชชั่นปกติ หน้าต่างคำนวณคอมมิชชั่น จะนำรหัสคอมมิชชั่น ในคอลัมน์ ปกติ ที่กำหนดไว้ ในเอกสารนี้ไปคำนวณให้
 • - ถ้าเลือกคำนวณ คอมมิชชั่นสะสม หน้าต่างคำนวณคอมมิชชั่น จะนำรหัสคอมมิชชั่น ในคอลัมน์ สะสม ที่กำหนด ไว้ในเอกสารนี้ไปคำนวณให้
 • กรณีที่คิดคอมมิชชั่น ปกติ และ สะสม มีช่วงเวลาที่ต่างกัน ให้กำหนดแยกเอกสารกัน เพื่อให้ตอนคำนวณคอมมิชชั่น ในช่วงเวลาที่จะคำนวณ มาตรวจสอบที่เอกสาร ว่ามีการกำหนด ปกติ, สะสม ไว้หรือไม่
 • การแก้ไขเอกสารภายหลังจากที่คำนวณคอมมิชชั่นไปแล้ว ไม่มีผลกับคอมมิชชั่นที่เคยคำนวณไป ดังนั้น ถ้ามีการแก้แล้วต้องการให้คิดคอมมิชชั่นให้ใหม่ด้วย จะต้องคำนวณคอมมิชชั่นใหม่
 2475
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์