Advance System ระบบควบคุมเงินทดรองจ่าย

Advance System ระบบควบคุมเงินทดรองจ่าย

Advance System

Advance System
เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรอง จ่ายจะเข้ามาบันทึกขอเบิกในระบบ จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย หลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้ว และต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป
 10523
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์