ขอเคลียร์เงินทดรอง

ขอเคลียร์เงินทดรอง

เพื่อบันทึกการขออนุมัติในการขอเคลียร์เงินทดรอง หลังจากที่มีการเบิกจ่ายเงินทดรองไปแล้ว และหลังจากที่พนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อย แล้วจะต้องนำเงินทดรองส่วนที่เหลือจากจ่ายดังกล่าวพร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงินมาเคลียร์เงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัท

คุณสมบัติ

Benefit

  • เป็นหน้าจอที่ใช้ในการขออนุมัติ การเคลียร์เงิดทดรองจ่าย เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนการเคลียร์เงินทดรอง
  • สามารถอ้างอิงเอกสารในการเบิกมาใช้ในการบันทึกรายการเคลียร์ เงินทดรองเพื่อใช้ในตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
  • เอกสารที่มีการอ้างอิงไปบันทึกรายการเคลียร์เงินทดรองแล้ว จะแสดง สถานะเป็น Full เพื่อป้องกันการอ้างอิงซ้ำรายการ
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ยอดเงินที่ขอเบิก , ยอดที่ใช้ไป , ยอดคงเหลือได้จากหน้าจอบันทึก
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มขอเคลียร์เงินทดรองได้จากระบบ
  • สามารถพิมพ์รายงานการขอเคลียร์เงินทดรอง ได้จากระบบ
  • ในกรณีที่พนักงานเคลียร์เงินทดรอง จะมีช่องให้เลือกแต่ละรายการว่ามีใบเสร็จหรือไม่
  • สามารถอ้างอิงการบันทึกขอเบิกเงินทดรอง ไปบันทึกรายการเบิกเงินทดรองได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานขอเคลียร์เงินทดรอง

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5189
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์