เบิกเงินทดรอง

เบิกเงินทดรอง

เพื่อบันทึกรายการเบิกเงินทดรองให้กับพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางบริษัท

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายการเบิกเงินทดรองของกิจการได้เพื่อให้ทราบว่าพนักงานคนใดเป็นผู้เบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ใน การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  • สามารถอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงินทดรอง เพื่อมาบันทึกเบิกเงินทดรองโดยไม่ต้องบันทึกรายการใหม่หรือสามารถบันทึก รายการจ่ายเงินทดรองจ่าย ได้ทันที
  • สามารถกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินทดรองได้ เช่น เป็นเช็ค , เงินโอน , หรือเงินสด(กรณีจ่ายเป็นเช็ค สามารถพิมพ์เช็คจาก ระบบได้ทันที)
  • หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะทำการ Auto Post รายการบันทึกบัญชีไปยังระบบ บัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทดรองได้จากระบบทันทีหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถพิมพ์รายงานการเบิกเงินทดรองจากระบบได้
  • สามารถเลือกรูปแบบการ Post GL ได้มากกว่า 1 รูปแบบ
  • ประหยัดเวลาด้วยการ Copy รายการเดิมที่มีข้อมูลคล้ายกันเพื่อบันทึกเป็นรายการใหม่

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานเบิกเงินทดรอง
 9879
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์