เคลียร์เงินทดรอง

เคลียร์เงินทดรอง

เพื่อบันทึกรายการเคลียร์เงินทดรองจ่ายที่พนักงาน แต่ละคนเบิกไปใช้จ่ายแต่ละครั้ง โดยหลังจากที่เบิกไปแล้วจะต้องนำเอกสารใบเบิกดังกล่าว มาบันทึกเคลียร์เงินทดรองอีกครั้ง ในกรณีนี้อาจจะมีส่วนของเงินทดรองคงเหลือ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่บริษัท หรือเงินทดรองขาด ซึ่งทางบริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกครั้ง

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถอ้างอิงเอกสารขอเคลียร์เงินทดรอง หรือใบขอเบิกเพื่อมาบันทึก เคลียร์เงินทดรองได้โดยไม่ต้องบันทึกรายการใหม่ หรือสามารถทำการบันทึก ข้อมูลได้ทันที
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในการบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่ายได้
 • กรณีที่รายการที่นำมาเบิก ไม่มีใบกำกับ หรือไม่มีภาษี สามารถระบุรายละเอียด ในค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้
 • เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะ Auto Post รายการบันทึกบัญชีแยกประเภทได้ทันที
 • สามารถเลือกรูปแบบการ Post GL มากกว่า 1 รูปแบบ
 • ประหยัดเวลาด้วยการ Copy รายการเดิมที่มีข้อมูลคล้ายกันเพื่อบันทึกเป็นรายการใหม่ได้
 • การเคลียร์เงินทดรองจะเกิดขึ้น 3 กรณี คือ
 • (1) เงินทดรองเคลียร์หมดพอดี เบิกเงินทดรอง เท่ากับ จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
 • (2) เงินทดรองคงเหลือ เบิกเงินทดรอง มากกว่า จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
 • (3) เงินทดรองขาด เบิกเงินทดรอง น้อยกว่า จำนวนค่าใช้จ่ายจริง
 • โปรแกรมรองรับกรณีที่มีการเคลียร์เงินทดรอง น้อยกว่า หรือ มากกว่า จำนวนที่ขอเคลียร์ และมี รูปแบบของการรับการจ่ายมากกว่า 1 รูปแบบ สามารถกำหนดได้ว่าจะจ่ายและรับในรูปแบบใด ไม่ว่า
 • จะเป็นเงินสด(Receive/Pay) ,เช็ค (CQ Receive/ CQ Pay) หรือเงินโอน (Transfer In/ Transfer Out )
 • มีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรองรับ กรณีที่ค่าใช้จ่ายนั้น ๆ มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากระบบภาษีได้โดยอัตโนมัติ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเคลียร์เงินทดรอง
 • รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม Job
 4763
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์