Generate Customer

Generate Customer

สำหรับบันทึกรายละเอียดการติดต่องานของพนักงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดการติดต่องานกับลูกค้าในแต่ละวัน รวมทั้ง การบันทึกเรื่องที่ติดต่อ ผู้ที่ติดต่อ และเวลาช่วงเวลาที่ติดต่อ และยัง สามารถเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  • สามารถเก็บสถานะการติดต่อลูกค้าในแต่ละครั้งได้ โดยมีการแบ่ง สถานะการติดต่อได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ พร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุ ที่ติดต่อไม่ได้
  • สามารถพิมพ์รายงาน ความถี่ในการติดต่อลูกค้า เพื่อดูรายละเอียดของลูกค้า แต่ละรายว่าช่วงเวลาการติดต่อมีระยะห่างเพียงใด จำนวนครั้งในการติดต่อ ลูกค้า
  • ใช้เป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีการติดต่อกับลูกค้า แต่ละรายมากน้อยเพียงใด เรื่องใดบ้างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ บริษัทกับลูกค้า
  • สามารถเก็บประวัติการติดต่อพนักงานแต่ละครั้งของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะแสดง ในส่วนของวันที่ติดต่อ เวลาที่ติดต่อรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 1879
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์