งานประจำวัน

งานประจำวัน

สำหรับบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวัน ของพนักงานภายในบริษัท เพื่อใช้ตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวัน โดยกำหนดเป็นช่วงเวลาหรือ ระบุเกี่ยวกับชื่อลูกค้า ผู้ติดต่อ เรื่องที่ติดต่อรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ เช่นเมื่อมีการทำงานแล้ว กลับมาบันทึกผลงาน ย้อนหลังได้ และสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (History ) ของการทำงานได้
  • สามารถพิมพ์รายงาน การทำงานของพนักงานทั้งรายคน หรือรายกลุ่ม เพื่อใช้ใน การสรุปผลการทำงาน จากระบบได้อัตโนมัติ
  • สามารถเพิ่มแถว หรือแทรกแถวได้ไม่จำกัด (กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก)
  • ใช้เป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีการทำงานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องใดบ้าง และมีผลงานอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ หรือสนับสนุนในการพิจารณาผลการทำงานของพนักงาน
 5608
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์