ติดต่อประจำวัน/นัดหมาย

ติดต่อประจำวัน/นัดหมาย

เป็นการบันทึกการติดต่อนัดหมายของพนักงาน กับลูกค้า ซึ่งสามารถทำการบันทึกการนัดหมายได้ล่วงหน้า และ สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมทั้งดูปฏิทินการนัดหมายได้จากระบบ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ติดต่อได้ โดยโปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถทำการบันทึกการนัดหมายครั้งต่อไปได้ จากการหน้าจอ บันทึกเดิม เพื่อทำให้ทราบว่า ต้องติดต่อลูกค้าอีกครั้งเมื่อใด
  • สามารถพิมพ์รายงานการติดต่อนัดหมายจากระบบได้ เช่น รายวัน
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ จากการนัดหมายจากระบบได้
  • สามารถพิมพ์รายงานติดต่อ/นัดหมาย หรือ สรุปการ นัดหมาย จากระบบได้
  • สามารถระบุสถานะการนัดได้ เช่น นัดปกติ , เลื่อนนัด เป็นต้น
  • สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไปแล้ว เช่น วันที่นัดหมาย , สถานที่ ,โดยแก้ไขจากรายการเดิมไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

Highlight

  • สามารถดูประวัติการติดต่อกับลูกค้าย้อนหลังได้ ว่าลูกค้าแต่ละรายมีการ ติดต่อนัดหมายเรื่องใดและมากน้อยเพียงไร
  • สามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เรื่องที่ติดต่อ , สถานที่ , สิ่งที่นำไปด้วย , รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้โปรแกรมนำไปแสดงในแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 7824
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์