จ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร

จ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร

เพื่อใช้ในการบันทึกรายการจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยที่กิจการได้จ่ายให้กับธนาคาร โปรแกรมจะแสดงรายการเหล่านี้ใน Statement อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายธนาคาร ทั้งค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ย
  • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
  • รองรับการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถดูรายงานการบันทึกค่าใช้จ่ายธนาคารได้
  • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร
  • รายงาน Statement
 2985
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์