เช็ครับ

เช็ครับ

เป็นการกำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต ของสินค้าที่ให้ขายกับลูกค้าแต่ละราย และการนำราคาที่ได้กำหนดไว้ไปใช้งานขึ้นอยู่กับ IC Option กำหนดราคาขายอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกโดยไม่ต้องระบุรหัสลูกหนี้ได้
 • สามารถบันทึกในกรณีที่เป็นเช็คยกมาได้
 • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
 • สามารถบันทึกได้ทั้งในกรณีที่เป็นเช็คและบัตรเครดิต
 • สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือบันทึกที่ระบบเช็คโดยตรงแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึกข้อมูลจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค
 • เมื่อคลิก Find หน้าจอเช็ครับ จะแสดงเกี่ยวกับเช็คที่อยู่ในระบบทุกสถานะ เปรียบเสมือนทะเบียนเช็ค พร้อมกับมีการแสดงสถานะเช็ค และแสดงว่า Link มาจากหน้าจอใด
 • สามารถดูปฏิทินวันที่ครบกำหนดเช็ครับได้
 • รองรับรายงานแนบ Bank Reconcile
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว
 • มีรายงานแยกเช็คกับบัตรเครดิตแยกกัน
 • สามารถเรียกดูรายงานแยกตามสถานะของเช็คได้ทุกสถานะ
 • สามารถดู History สำหรับเช็คที่บันทึกไปแล้วได้
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเช็ครับ
 2774
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์