รายได้จากธนาคาร

รายได้จากธนาคาร

เพื่อใช้ในการบันทึกรายการรายได้จากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยรับ โดยโปรแกรมจะแสดงรายการเหล่านี้ใน Statement อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
  • รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
  • รองรับการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถดูรายงานการบันทึกรายได้จากธนาคารได้
  • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานรายได้จากธนาคาร– ดอกเบี้ยรับ
  • รายงาน Statement
  • รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
  • รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 2640
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์