ขายลดเช็ค

ขายลดเช็ค

เพื่อบันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทนำไปขายลดให้กับ ธนาคาร สถาบันการเงิน บุคคลภายนอกเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ ซึ่งเมื่อมีการบันทึกเช็คใบนั้น จะเปลี่ยนสถานะหรือสัญลักษณ์เป็นตัว (S) หมายถึง การขายลดเช็คออกไปแล้ว

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการขายลดเช็คได้
 • สามารถเลือกรายการเช็ครับได้หลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร
 • สามารถบันทึกค่าธรรมเนียมและส่วนลดเช็ค ที่เกิดจากการขายลดได้
 • สามารถบันทึกบัญชีในสมุดรายวันอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้
 • สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถดูรายงานการขายลดเช็คได้
 • สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว
 • รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

 • รายงานเช็ครับ – ขายลดเช็ค
 • รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ
 • รายงานการจัดอายุหนี้เช็คลูกหนี้
 • รายงานแนบ Bank Reconcile เช็ครับ
 5293
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์