ERP คืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

ERP คืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

โปรแกรม ERP ระบบ ERP

โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) คือ

โปรแกรม ERP หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โปรแกรม ERP เป็นระบบสารสนเทศองค์กรที่นำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร โปรแกรม ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time

ลักษณะสำคัญของระบบ ERP หรือ โปรแกรม ERP

1. การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP

จุดเด่นของโปรแกรม ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า (material flow) และการไหลของข้อมูล (information flow) ERP ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถ ตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

2. รวมระบบงานแบบ real time ของระบบ ERP

การรวมระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP จะเกิดขึ้นในเวลาจริง (Real time) อย่างทันที เมื่อมีการใช้ระบบ ERP ช่วยให้สามารถทำการปิดบัญชีได้ทุกวัน เป็นรายวัน คำนวณ ต้นทุนและกำไรขาดทุนของบริษัทเป็นรายวัน

3. ระบบ ERP มีฐานข้อมูล(database) แบบสมุดลงบัญชี

การที่ระบบ ERP สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เข้าเป็นระบบงานเดียว แบบ Real time ได้นั้น ก็เนื่องมาจากระบบ ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี ซึ่งมีจุดเด่น คือ คุณสมบัติของการเป็น 1 Fact 1 Place ซึ่งต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะ 1 Fact Several Places ทำให้ระบบซ้ำซ้อน ขาดประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดและขัดแย้งของข้อมูลได้ง่าย

ประโยชน์ของระบบ ERP

 • มีความสามารถในการบูรณาการ ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานรวบรวมการทำงานเอาไว้ภายในระบบเดียว เพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากในการทำงานเป็นศูนย์กลางของการทำงานและฐานข้อมูล
 • เป็นตัวช่วยในการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถป้องกันและลดการทำงานซ้ำระหว่างหน่วยงานด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสูงมีการ Update ข้อมูลแบบ Real – time
 • ช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 • ลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว
ประโยชน์ของระบบ ERP หรือ โปรแกรม ERP

ปัจจุบัน ERP ถูกพัฒนาไปในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP software มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานจัดซื้อ งานขาย ระบบขายหน้าร้าน POS งานควบคุมสต็อกสินค้า งานจัดส่ง งานซ่อมบำรุง งานวางแผน งานผลิต งานทรัพยากรมนุษย์ และงานบัญชีการเงิน เป็นต้น แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ก็เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันร่วมกันทั้งองค์กรได้

นอกจากจะมีการพัฒนาโปรแกรม ERP แล้ว ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เทียบเท่ากับโปรแกรม ERP โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ที่ครอบคลุมทุกระบบของงานบัญชี ตั้งแต่การจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ฉะนั้นคุณไม่ควรพลาด กับ Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed จะทำให้การทำบัญชีของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย และดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed หรือสนใจทดลองใช้งานฟรี 30 วัน สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosoftwinspeed.com/ContactUs

ความสำคัญของระบบ ERP ต่องานด้านบัญชีและการเงิน

 • ช่วยให้ได้รับรายงานงบการเงินที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น สามารถเรียกดูงบการเงินได้ทันทีที่บันทึกเอกสารรายวันลงระบบ จะดูรายงานเมื่อไหร่ก็ได้
 • ช่วยให้วิเคราะห์ รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท
 • ช่วยให้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้าได้สะดวกขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ ยอดลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าแบบย้อนหลังได้ด้วย
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำเอกสารส่งสรรพากร เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ระบช่วยจัดการภาษีซื้อ ที่สรรพากรอนุญาตให้ใช้ได้ภายใน 6 เดือน ส่งผลให้การบริหารภาษีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ช่วยลดจำนวนการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ลง จากการเก็บข้อมูลเป็น Soft file ซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนการบริหารได้
 • ระบบช่วยแจ้งเตือนยอดลูกหนี้ที่คงค้างเป็นระยะเวลานาน ทำให้สามารถติดตามหนี้ได้ง่าย และเพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่กระทบกับงานของลูกค้า
 • ระบบช่วยแจ้งเตือนการชำระหนี้ ช่วยให้เตรียมการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อรักษาเครดิตการค้าไว้
 • ระบบช่วยให้ทราบสถานะการเงินของกิจการ ว่าเพียงพอต่อการใช้บริหารหมุนเวียนในกิจการหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบสถานะและความเคลื่อนไหวของเอกสารเช็ครับ เช็คจ่าย ตลอดจน Bank Statement ได้ตลอดเวลา
 • สามารถตรวจสอบ Bank reconcile ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารเอง

ที่มา : http://fmsconsult.com, www.blockdit.com

 9484
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์