Accounting Articles

Accounting Articles

340 รายการ
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบภาษีเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การจัดการภาษีเป็นเรื่องง่าย โดยมีการนำระบบ e-Services มาใช้กับภาษีหลาย ๆ ประเภท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ ดังนี้
44 ผู้เข้าชม
มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี OCR รวมถึงขั้นตอนวิธีการทำงานของ OCR กัน
5 ผู้เข้าชม
การนำโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้จะช่วยให้การจัดทําบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของกิจการได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า รวมถึงการทำสต๊อกสินค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท การเรียกดูงบทดลอง และรายงานทางการเงิน
19 ผู้เข้าชม
ลายมือชื่อดิจิทัล หรือ Digital Signature คือ ลายมือชื่อที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับ (Encrypt) ที่ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความ เช่น อีเมล ธุรกรรมบัตรเครดิต หรือเอกสารดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองได้แสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อได้
23 ผู้เข้าชม
โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดต้นทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการ
72 ผู้เข้าชม
ถึงแม้ว่านักบัญชีที่จบใหม่ได้ถูกสอนให้เรียนรู้ในวงจรการจัดทำบัญชี แต่อย่างไรก็ดี ก็ควรสอนให้นักบัญชีจบใหม่เข้าใจลำดับขั้นตอนวงจรในการจัดทำบัญชีให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
112 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการรับรู้รายได้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 6/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีการบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา
30 ผู้เข้าชม
ใบสั่งขาย (Sale Order) หมายถึง การบันทึกรายการสั่งขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าทำเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ทางบริษัทแล้ว จากนั้นจะอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิด Invoice ต่อไป
146 ผู้เข้าชม
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรธุรกิจ เป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ที่กำหนดไว้งานบัญชีเป็นงานที่มีความสำคัญมากของทุกองค์กร มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีและ การเงิน ซึ่งต้องมีความถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ในการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ สำหรับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามงานบัญชีก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดซึ่งจะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรผู้ประกอบการจะรับมือกับความเสี่ยงในงานบัญชีได้อย่างไร บทความนี้ มีคำตอบ
91 ผู้เข้าชม
17202 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์