Accounting Articles

Accounting Articles

407 รายการ
ในการจัดทำภาษีหลายกิจการมักคิดค้นวิธีการต่างๆ ในการลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นการหาคนมารับค่าใช้จ่าย เอารายจ่ายของตัวเองมาเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือเลยไปกันจนถึงกระทั่งซื้อใบกำกับภาษีปลอม มาเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใช้ในการขอคืนภาษี ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย และยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย ดังนั้นวันนี้ SMEMOVE ก็อยากจะพาทุกคนมารู้จักกับ 5 วิธี ประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย
74 ผู้เข้าชม
สำหรับ "บริษัทจำกัด" ที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2566 จะต้องปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีบริษัทประจำปี ภายในวันสุดท้ายดังนี้
76 ผู้เข้าชม
e-TAX Invoice หรือ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ว่าธุรกิจจะมองว่ามันคือ โอกาส หรือ วิกฤต สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือ "ต้นทุน" ที่เกิดขึ้น ธุรกิจควรพร้อมรับมือกับระบบ e-Tax Invoice ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่ทั้งนั้นมันอยู่ที่การตัดสินใจและมุมมองของเราที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักเหตุและผลมากกว่าสิ่งที่เรารู้สึก
375 ผู้เข้าชม
“e-Tax Invoice หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือใบกํากับภาษีที่ปรับรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากดูจากจุดที่แตกต่างคือ e-Tax Invoice จะมีหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) และรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล
225 ผู้เข้าชม
ภ.ง.ด.2 คือ แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร หากบริษัทมีรายจ่ายที่เป็นเงินได้ประเภท 40(3) และ 40(4)  และชำระภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
8705 ผู้เข้าชม
รณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย
2821 ผู้เข้าชม
รับทำบัญชี ภาษี กิจการซื้อมาขายไป – สินค้าฝากขาย  การฝากขายสินค้าทางกรมสรรพากรได้ออกแนวทางในการปฎิบัติไว้ 2 แบบดังนี้1.การฝากขายโดยไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ระบุไว้เป็นการทั่วไปว่า“เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นการฝากขาย” ไปให้ผู้รับฝากขาย แล้ว ถือว่า ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว ผู้ฝากขาย มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีขายแก่กรมสรรพากร ทำให้เกิดความแตกต่างในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเกิดขึ้น
15598 ผู้เข้าชม
Banknet ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed คือ ระบบการจ่ายชำระหนี้ด้วยวิธีการโอนเงิน จากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINSpeed เชื่อมต่อกับระบบธนาคารต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของแผนกบัญชีการเงิน
758 ผู้เข้าชม
47701 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์