Overview โปรแกรมบัญชี Prosoft WINpseed

Overview โปรแกรมบัญชี Prosoft WINpseed

Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

Prosoft WINSpeedโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรมบัญชี ERP ราคาประหยัด ครบทุกฟังก์ชัน เริ่มต้นจากการ ทำบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย วางแผนจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา พยากรณ์ยอดขาย บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้าออก โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ เช่น ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์งบดุล งบกำไร(ขาดทุน) งบต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าได้แบบ Real Time ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและกรมสรรพกร เหมาะสำหรับธุรกิจเหล็ก ธุรกิจผลิตธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจบริการ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ที่จัดการงานบัญชีตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เป็น Accounting Software ที่ให้ประโยชน์มากกว่าด้วยคุณสมบัติที่สามารถจัดการงานต่างๆ ของงานบัญชี ทั้งจัดการงานด้านเอกสารทางการบัญชี การขาย การจัดซื้อ สต๊อกสินค้า ไปจนถึงบัญชี การเงิน และภาษี รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผน และแนะนำ การสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้าสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น จากการขายสินค้ารองรับระบบบัญชีการเงิน มีรายงานงบการเงินหลากหลายรูปแบบ รายงานภายในและภายนอก ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ Prosoft WINSpeed จึงเป็นช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ทุกการใช้งาน ฉะนั้นคุณไม่ควรพลาด กับ Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

Key Feature

Accounting Software โปรแกรมบัญชี
ด้วยฟังก์ชันการบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับทุกธุรกิจ

เราให้คุณมากกว่า “ซอฟต์แวร์คุณภาพ” รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร

Sales Order ระบบขายและลูกหนี้การค้า

ระบบจัดการงานขาย สามารถจัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ออกใบกำกับภาษี ตัดของออกจากคลัง และจัดของเพื่อนำส่งสินค้า โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างการ Post ตัด Stock อัตโนมัติ เพื่อรับรู้จำนวนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนและกำไรขั้นต้นได้อย่างง่าย

Purchase Order ระบบจัดซื้อ

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดทำได้ตั้งแต่การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณ และวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย ตาม Project ตลอดจนรองรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนซื้อสินค้าได้อย่างง่าย

General Ledger ระบบบัญชี-การเงิน

ระบบงานบัญชี ที่รองรับ การเรียกดูบัญชีแยกประเภท การลงบันทึกรายวัน การออกงบทดลองและกระดาษทำการอัตโนมัติ รวมไปถึง การสร้าง Template ลงบัญชี และการตั้ง Accrue กลับรายการปรับปรุงบัญชีรายเดือน และการวิเคราะห์ GL แยกตามแผนก ตาม Job และตามสาขาได้

Inventory Control ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบการทำงานที่ครอบคลุม ทุกส่วนในส่วนของงานคลังสินค้า ไม่ว่า จะเป็นการตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว รองรับการ Scan Barcode ตัวสินค้า ตลอดจนการเรียกดู Report ยอด Stock คงเหลือพร้อมต้นทุน ได้แบบ Real Time

Warehouse Management
ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบควบคุมงานคลังสินค้าที่รองรับการจัดทำ Movement Stock ได้แบบ Real Time และสามารถรองรับการวิเคราะห์ Report Movement Stock ได้แบบ By Project และ By Department ได้แบบง่าย

Accounts Payable ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ระบบงานจ่ายเงินที่ครอบคลุมการจ่ายเงินตาม Project การรับวางบิล การออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย และที่ดีสุดคือระบบสามารถปริ้นเช็คได้ทุกธนาคาร และรองรับระบบ BankNet ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้และยอดค้างชำระหนี้ได้

Accounts Receivable
ระบบลูกหนี้การค้า

ระบบการรับเงินที่รองรับการ จัดทำใบวางบิล การออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีก่อนรับเงิน การตัดรับเงิน การสามารถเก็บ Report การติดตามหนี้ การ Blacklist ลูกค้า ทั้งระบบสามารถอ้างอิงกันได้ ใช้งานง่าย ตลอดจน รองรับการวิเคราะห์การ์ดลูกหนี้ อายุลูกหนี้ และพิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีไปยังลูกค้าได้แบบง่าย

Multi Currency ระบบจัดเอกสาร

รองรับรายรับรายจ่าย ในรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ การ Revalues เอกสารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ ณ ตอนสิ้นงวดบัญชีได้อัตโนมัติ
Letter of Credit ระบบขายสินค้าระหว่างประเทศ

Letter of Credit ระบบสินค้าระหว่างประเทศ

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

Petty Cash ระบบเงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อยที่สามารถบันทึกรับชดเลยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย และวิเคราะห์รายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ยอดรับ ยอดจ่าย เพื่อกระทบยอดเทียบกับเงินสดย่อยคงเหลือในมือได้

Advance System ระบบควบคุมเงินทดรองจ่าย

ระบบการบันทึกข้อมูล เงินทดรองจ่าย รองรับตั้งแต่ การขอเบิกเงินทดรองจ่าย การเบิกเงินทดรองจ่าย การขอเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการเคลียร์เงินทดรองจ่าย รวมไปถึง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามแผนก ตาม job และดูรายละเอียดยอดเงินค้างเคลียร์และกำหนดเคลียร์ได้อย่างถูกต้อง

Cheque and Bank ระบบการธนาคาร

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

Budget Control ระบบงบประมาณบริษัท

การงบประมาณ แยกแผนกแยก Job และสร้างนำงบประมาณไปวิเคราะห์สร้างงบการเงินได้ รอบรับทั้งแบบรายปี รายเดือน แบบการกำหนดสูตรเองหรือให้ระบบคำนวณให้ได้แบบง่าย

Value Added Tax ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถ เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย
CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน

Job Cost ระบบต้นทุนการผลิต

ระบบผลิตที่รองรับตั้งแต่การเปิดสั่งผลิต การรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง โสหุ้ย งานระหว่างทำ และการปิด Job งาน เพื่อรับรู้ต้นทุนผลิตเพื่อหากำไรขาดทุนจากการขายสินค้าที่ผลิตได้

Commission Management
ระบบคอมมิชชั่น

ระบบการคำนวณ ค่า Commission ให้ฝ่ายขาย ที่รองรับในรูปแบบเส้นตรงและขั้นบันได
  • รองรับการคำนวณ ด้วยยอดรับเงิน หรือยอดเช็คผ่าน
  • รองรับการคำนวณตามรายตัวสินค้า
  • รองรับการคำนวณตามยอดหลังหักส่วนลด และเงื่อนไขภาษี

Audit and Internal Control
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 54257
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์