Software บัญชี

Software บัญชี

5 รายการ
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
2196 ผู้เข้าชม
ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี มาจากลูกค้า มาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงาน ทั่วประเทศไทย
676 ผู้เข้าชม
สิ่งสำคัญต่อไปที่ต้องทำในการจัดระบบบัญชีเพื่อการจัดการ คือการเลือกหาโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับ ธุรกิจของเรามาใช้ เพื่อความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดคนและประหยัดเวลา การเลือกโปรแกรมบัญชี ท่านจะต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องของท่านได้มีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยเพราะเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ว่าผู้บริหารเป็นผู้เลือกและตัดสินใจ พอซื้อเสร็จก็โยนให้ฝ่ายบัญชีไปใช้ ปรากฎว่าฝ่ายบัญชีรู้สึกว่าถูกบังคับ ก็เลยเกิดการต่อต้านหรือเกิด ความไม่ชอบและไม่ให้ความร่วมมือจนในที่สุดก็กลายเป็นความล้มเหลว ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกโปรแกรมบัญชีมีดังนี้ 
2408 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชี สำหรับนักธุรกิจ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังมองหาซอฟท์แวร์ด้านบัญชี ที่ครอบคลุมด้วยระบบการทำงานถึง 20 ระบบ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ทั้งระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการ ทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการ Drill Down Daily Report ดู สถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุก ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้าจะมีผลกับระบบ สต๊อกสินค้า การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า การตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบภ.พ. 30 ระบบบัญชีแยกประเภท Voucher งบทดลอง และงบการเงิน ให้ อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนาน สินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จำกัดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average)
1092 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์