Job Cost ระบบต้นทุนการผลิต

Job Cost ระบบต้นทุนการผลิต

Job Cost

Job Cost
ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรดังนั้นการนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดระบบการทำงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยนำเทคโนโลยี่ของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน และควบคุมการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับระบบต้นทุนการผลิต (Job Cost) ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งระบบต้นทุนการผลิตสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้องเพราะ สามารถที่จะกำหนดสูตรการผลิตสินค้าได้เพื่อเพิ่มการควบคุมวัตถุดิบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตสามารถประมาณการผลิตล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตการจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น แรงงาน วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โปรแกรมสามารถอ้างอิงเอกสารจากระบบขายสินค้าได้ในกรณีที่มีการผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อความถูกต้องในการอ้างอิงข้อมูลมาเพื่อทำการผลิตสินค้า และสามารถสร้างเอกสารใบขอซื้อให้อัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีสินค้าในคลัง และตัดยอดสินค้าให้ในกรณีที่มีการเบิกวัตถุดิบไปผลิตในระหว่างการผลิตหากมีการเบิก วัตถุดิบเพิ่ม,การส่งคืนวัถตุดิบ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการผลิตก็สามารถบันทึกรายการตามที่เกิดขิ้นจริงได้เมื่อผลิตสินค้าเสร็จโปรแกรมจะมีระบบตรวจสอบสินค้าของสินค้าที่ผลิต (QC) เพื่อพิจารณาของดีหรือของเสียเพื่อนำเข้าคลังสินค้าในกรณีที่มีของเสียก็สามารถนำไปผลิตใหม่ได้ และสามารถปันส่วนโสหุ้ยการผลิตได้ในกรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเป็นต้นทุนของสินค้า สิ่งที่สำคัญของการผลิตสินค้าคือการรับรู้ต้นทุนการผลิตที่ประมาณการไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยโปรแกรมจะสรุปต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดใบสั่งผลิตเพื่อเปรียบเทียบกับยอดประมาณการผลิตที่ตั้งไว้ และนำมาพิจารณาเพื่อปรับวิธีการทำงานหรือขั้นตอนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
 19017
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์