Product Details

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป WINSpeed สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
              โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการ
ทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมด 24 เมนู

 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อเรียกดูรายงานได้ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 • รองรับการทำงานของฝ่ายบัญชี หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานขาย หน่วยงานคลังสินค้า และหน่วยงานผลิต ได้
 • บันทึกรับรู้รายได้จากการขาย และรายได้อื่น พร้อมวิ่งรายงานภาษีอัตโนมัติ
 • สามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินกำหนดส่งของ ปฏิทินคุมทะเบียนค้างส่ง คุมทะเบียนนัดชำระเงินจากใบส่งของ หรือทะเบียนนัดชำระเงินจากใบวางบิลได้ รวมไปถึงรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งของให้ลูกค้า (วัด KPI) ได้
 • รองรับการกำหนด ราคา Promotion Price List Standard Cost ของสินค้าเพื่อนำมาใช้ Support ระบบงานขาย
 • คุมเบียนสินค้าค้างรับจากการสั่งซื้อของและ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งของ ของ Vendor ได้(KPI)
 • รองรับรายงานภาษ๊ซื้อ เมื่อบันทึกซื้อ รวมไปถึงการออกหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย การพิมพ์รายงานภพ.30 และการยื่น ภ.ง.ด.ต่างๆ
 • วิเคราะห์งบการเงิน ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ รายเดือน รายไตรมาส รวมไปถึงวิเคราะห์ยอดคงเหลือในแต่ละงวดบัญชีได้
 • วิเคราะห์ งบการเงิน รายงานค่าใช้จ่าย รายงานยอดขาย รายงานแยกประเภท รวมไปถึงงบทดลอง ได้ตาม Job ตาม แผนก
 • รองรับการทำงาน 1 ฐานข้อมูล แตกได้มากว่า 1 สาขา ภายใต้บริษัทเดียวกัน
 • รองรับการ Log สิทธิผู้ใช้ ในการทำงาน ให้มองเห็นและไม่ให้มองเห็นในบางเมนู หรือบางหน้าต่างการทำงานได้
 • ระบบสามารถ Audit การทำงานของ User ในการใช้ระบบได้ไม่ว่า จะเป็น รายลบเอกสาร การเพิ่มเอกสาร การปริ้นเอกสาร และรวมไปถึงการเรียกดูรายงานได้

 2093
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์