• หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • e-Tax invoice & e-Receipt เป็นโอกาสหรือวิกฤต สำหรับธุรกิจ? Prosoft WINSpeed ช่วยคุณได้

e-Tax invoice & e-Receipt เป็นโอกาสหรือวิกฤต สำหรับธุรกิจ? Prosoft WINSpeed ช่วยคุณได้

 • หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • e-Tax invoice & e-Receipt เป็นโอกาสหรือวิกฤต สำหรับธุรกิจ? Prosoft WINSpeed ช่วยคุณได้

e-Tax invoice & e-Receipt เป็นโอกาสหรือวิกฤต สำหรับธุรกิจ? Prosoft WINSpeed ช่วยคุณได้

กฎหมายได้กำหนดให้ e-Tax invoice & e-Receipt เป็นอีกหนึ่ง “ทางเลือก” ในการออกใบกำกับภาษีของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่เคยออกในรูปแบบของกระดาษ

e-Tax invoice & e-Receipt หรือ “ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์” คือระบบที่ให้ธุรกิจสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป

e-Tax invoice & e-Receipt เป็นโอกาสหรือวิกฤต สำหรับธุรกิจ? Prosoft WINSpeed ช่วยคุณได้

e-Tax invoice & e-Receipt เป็น โอกาส หรือ วิกฤต สำหรับธุรกิจ?

การใช้ระบบ e-Tax invoice และ e-Receipt สามารถมองเห็นได้ทั้งเป็นโอกาสและวิกฤตตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของธุรกิจ แต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดคือ "ต้นทุน" ที่เกิดขึ้น โดยที่ธุรกิจต้องสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะขึ้นได้ ทั้งในด้านของกฎหมาย หรือ ต้นทุนภายในองค์กรที่มีทำทำงานซ้ำซ้อน ต้นทุนในการเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ ดังนั้น การใช้ระบบ e-Tax invoice และ e-Receipt มีโอกาสและวิกฤตต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทและการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท การดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อได้เปรียบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ธุรกิจเตรียมความพร้อมและใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดอย่างเหมาะสม

เมื่อเริ่มใช้ระบบ E-TAX invoice ควรประเมินค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 1. พิจารณาระบบบัญชีที่เราใช้งานอยู่ว่าเหมาะสำหรับการเปลี่ยนไปใช้ระบบ E-TAX Invoice หรือไม่ หากธุรกิจไหนที่มีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้วและมีต้นทุนระบบเดิมที่ โดยสามารถเชื่อมกับระบบ e-Tax invoice ได้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
 2. ต้นทุนในการส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์แล้ว โดยต้องส่งข้อมูลให้กับสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการในแต่ละเดือนที่ต้องส่งให้สรรพากร
 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลทางการเงินมีความลับและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 4. การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีและระบบ E-TAX invoice อาจต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องและปลอดภัย
ดังนั้น การประเมินค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องพิจารณาจากขนาดและลักษณะของธุรกิจ รวมถึงความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในระบบ E-TAX invoice มักจะมีประโยชน์ในระยะยาวโดยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหตุผลที่ธุรกิจควรเปลี่ยนมาใช้ระบบ E-TAX invoice

 1. ระบบพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นทุนเดิม เช่น ธุรกิจมีโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว จะทำให้การเชื่อมต่อกับ ระบบ E-TAX Invoice ได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น
 2. ธุรกรรมที่ออกใบกำกับภาษีมีจำนวนมากเพียงพอควรจะมีอย่างน้อยประมาณ 500 รายการต่อเดือนขึ้นไป จะทำให้การใช้งานระบบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 3. ธุรกิจมีเงินในการลงทุนเพียงพอ ธุรกิจมีเงินลงทุน เพื่อมีสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

 1. ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 2. ลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทางอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว ระบบจะจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ
 3. ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
 4. มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อขายสินค้าและบริการ
 5. มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 6. สนับสนุนการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
Flow ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Prosoft e-Tax

Flow ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Prosoft e-Tax

การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบเสร็จรับเงิน จะต้องมีรูปแบบไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB

 • .pdf (Portable Document Format)
 • .doc, .docx (Microsoft Word Document)
 • .xls, .xlsx (Microsoft Excel)

ข้อมูลไฟล์เจะต้องไม่ใช่รูปภาพ ห้ามใช้การถ่ายภาพหรือการแปลงไฟล์จากเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-tax invoice by email เพื่อให้เอกสารนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้ต่อสู้ในชั้นศาลในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ทั้งนี้วิธีการประทับรับรองนี้จะทำด้วยวิธีไหนขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ

Flow ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Prosoft e-Tax

จัดทำข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed กับ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ตั้งค่าข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หน้าจอตั้งค่าข้อมูลองค์กร

หน้าจอตั้งค่าข้อมูลองค์กร

2. กำหนดประเภทเอกสาร เช่น ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หน้าจอตั้งค่าข้อมูลองค์กร

หน้าจอกำหนดประเภทเอกสาร

3. ตั้งค่าเชื่อมต่อ Prosoft WINSpeed กับ Service Provider iNet

หน้าจอตั้งค่าเชื่อมต่อ Prosoft WINSpeed กับ iNet

หน้าจอตั้งค่าเชื่อมต่อ Prosoft WINSpeed กับ iNet

4. กำหนดที่จัดเก็บ File XML หลังจากประทับตรา CA แล้ว

หน้าจอจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

5. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Accounting Software โปรแกรมบัญชี WINSpeed

เราให้คุณมากกว่า “ซอฟต์แวร์คุณภาพ” รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนของงานบัญชี เทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ตั้งแต่การจัดการข้อมูล, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ และรองรับการทำงานบัญชี-ภาษีตามหลักสรรพกร เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ฉะนั้นคุณไม่ควรพลาด กับ Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชี WINSpeed หรือสนใจสมัครใช้งาน Demo สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosoftwinspeed.com

 284
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์