Audit and Internal Control ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

Audit and Internal Control ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน (Audit and Internal Control)
เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Sale Order

Purchase Order

Accounts Payable

Accounts Receivable

   10958
  ผู้เข้าชม

  ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

  ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

  ชื่อผู้ติดต่อ :
  ตำแหน่ง :
  ชื่อบริษัท :
  บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
  จำนวนสาขาทั้งหมด :
  จำนวนพนักงานบัญชี :
  เบอร์โทรศัพท์ :
  อีเมล :
  ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
  ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
  คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
  ยอมรับเงื่อนไข :
  เรื่อง :
  รายละเอียด :
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์