Audit and Internal Control ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

Audit and Internal Control ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน (Audit and Internal Control)
เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Sale Order

Purchase Order

Accounts Payable

Accounts Receivable

     8257
    ผู้เข้าชม

    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์