Accounts Receivable

Accounts Receivable

186 รายการ
เอกสารที่กิจการออกให้กับลูกค้าที่ชำระเงินให้กับกิจการแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว และมีสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี โปรแกรม Prosoft WINSpeed มีแบบฟอร์มแบบมาตรฐานที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์มใบกำกับภาษี แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง
17241 ผู้เข้าชม
หน้าบันทึกใบเสร็จรับเงินก่อนรับเงิน กรณีที่มีการ Print form ใบเสร็จออกมาจะมีการอ้างอิงแสดงรายการสินค้าแทนเลขที่เอกสาร เดิมอย่างไร
11217 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์