Acty System (Thailand) Co., Ltd

Acty System (Thailand) Co., Ltd

  • "โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบการทำงานด้านบัญชีของบริษัททำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดกระบวนการทำงานและเชื่อมโยงแต่ละแผนกที่เคยวุ่นวายให้รวดเร็วเป็นระเบียบ"
คุณอาทิตยา ลุสนานนท์
ตำแหน่ง : Accounting & Administration Leader
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ให้คำปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซมและวางระบบซอฟแวร์การจัดการและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) การให้บริการช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ และงานที่เกี่ยวข้องทุกชนิด"

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ต้องการลดต้นทุนการจ้าง Outsource ด้านการทำบัญชี ประกอบกับต้องการบริหารงานบัญชีภายในบริษัทเอง"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed เป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยากและมีเมนูรายงานต่างๆที่ถูกต้องตามหลักบัญชีของไทย จึงช่วยให้การทำงานทางด้านบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.acty-sys.com/jp/en/

บทความโดย :คุณอาทิตยา ลุสนานนท์ Acty System (Thailand) Co., Ltd
 1530
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์