ธุรกิจฝากขาย

ธุรกิจฝากขาย

ธุรกิจฝากขาย

ธรุกิจฝากขาย เป็นธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบการจำหน่ายสินค้า โดยการนำสินค้าหรือร้านค้าฝากขายตามที่ต่างๆ โดยเรายังคงเป็นเจ้าของสินค้านั้นอยู่ จนกว่าสินค้าจะถูกขายออกไป ซึ่งร้านที่รับฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า โดยโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed รองรับธุรกิจฝากขาย สามารถตรวจสอบ-จัดทำข้อมูลลูกค้า ผู้ฝากขาย ค่านายหน้า คลังสินค้า และประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ คำนวณกำไร-ขาดทุน

Feature ธุรกิจฝากขาย

  • สามารถเช็คยอดคงเหลือของแต่ละสาขาหรือคลังหน้าร้านที่ฝากขายได้ในขณะออกบิลขายได้ทันที
  • การออกบิลฝากขายสามารถโอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่เข้าสาขาที่ฝากขายได้ทันทีอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
  • สามารถเช็คสต็อคสินค้าได้ทั้งสำนักงานใหญ่ หรือสต็อคของแต่ละสาขาที่ฝากขาย หรือสต็อครวมทั้งหมดได้ในรายงานเดียว
  • การวางบิล รับชำระหนี้ สามารถรับชำระเฉพาะยอดที่ขายได้จริงของแต่ละสาขา และตัดสต็อคสาขาได้ทันที
  • สามารถออกใบลดหนี้ได้อัตโนมัติ กรณีเกิดผลต่างของราคาขาย
  • มีรายงายยอดหนี้ค้างชำระของแต่ละสาขา
  • มีรายงานสต็อคการ์ด และรายงานสินค้าคงเหลือแยกตามสาขา
  • มีรายงานประวัติการขาย ประวัติสินค้า ประวัติลูกค้า
  • สามารถออกรายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทลูกค้าได้
ธุรกิจฝากขาย

วิธีการทางบัญชีทางด้านผู้ฝากขาย

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการกำหนดรหัสผังบัญชี ให้ทำการกำหนดรหัสผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายไว้ในรหัสบัญชี เช่นที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
ลูกหนี้ผู้รับฝากขาย สินทรัพย์ 1130-1
รายได้ฝากขาย รายได้ 4100-1
ค่านายหน้า ค่าใช้จ่าย 5200-1
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่าย 5200-5
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่าย   5370-06

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรหัสสินค้าที่ เมนู Enterprise > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า หรือสินค้าสำหรับฝากขาย

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรหัสคลังสินค้าฝากขายที่ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสคลังสินค้า โดยแยกตามผู้รับฝากขาย เช่น บริษัท สยามพารากอน จำกัด เป็นรหัสคลัง RBBP

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการฝากขาย เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เมนู Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดรหัสลูกค้า ที่ เมนู Enterprise Manager > AR Setup > กำหนดรหัสลูกหนี้ โดยกำหนดตามรหัสลูกค้าที่รับฝากขาย เช่น บริษัท สยามพารากอน จำกัด

ขั้นตอนการบันทึกรายการฝากขาย

ขั้นตอนที่ 1 การโอนย้ายสินค้า ให้ทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง เพื่อเป็นการโอนย้ายสินค้าออกจากคลังหลัก ไปยังคลังสินค้ารับฝากขายที่ เมนู Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าออก จากคลังสินค้าของผู้ฝากขายและบันทึกที่ เมนู Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าเข้า เพื่อทำการรับ/ย้ายสินค้าไปยังคลังปลายทาง หรือคลังของผู้รับฝากขายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ในการทำรายการฝากขาย ให้เปิดบิลขายเพื่อเป็นการส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายที่ เมนู Sale Order > SO Data Entry > ขายเชื่อ โดยใช้รหัสสินค้าที่ได้ทำการกำหนดไว้แล้วในเมนูกำหนดรหัสสินค้าและระบุคลังในใบกำกับภาษีเป็น คลังรับฝากขาย RBBP

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่มีค่าใช้ต่างจ่ายๆ เกิดขึ้น ซึ่งไ ด้ตกลงให้ ผู้ฝากขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆให้บันทึกรายการที่ เมนู Account Payable > AP Data Entry > ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ตามรหัสที่ตั้งไว้ในกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่สินค้าฝากขาย ขายไม่หมด และทางผู้รับฝากขายได้ส่งกลับคืน ให้ทำการเอกสารรับคืนสินค้าที่ เมนู Sale Order > SO Data Entry > รับคืน,ลดหนี้ และระบุคลังสินค้าจาก RBBP เป็น HO-001 ( คลังสินค้าของผู้ฝากขายเอง )

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทางผู้ขายได้รับ รายงานการรับฝากขาย เกี่ยวกับสินค้าฝากขายว่ามีจำนวนเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่างๆที่ผู้รับฝากขายออกแทน และคิดค่านายหน้าเท่าใด เหลือเงินที่ได้รับเท่าใด ทางด้านผู้ฝากขายต้องทำการบันทึกรับชำระหนี้จากผู้รับฝากขายตามบิลที่ได้ เปิดไว้ที่ เมนู Account Receivable > AR Data Entry > รับชำระหนี้

จากกรณีดังกล่าว คิดนายหน้า 5% จากยอดขายสินค้า (ก่อนคิดภาษี) ค่านายหน้าเท่ากับ 11,250 บาท กรณีที่ผู้รับฝากขาย ยอมให้นำค่านายหน้ามาหักกลบลดหนี้ไ ด้ ทำการระบุค่านายหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และต้องการให้ค่านายหน้าดังกล่าว ลงบัญชีเป็นค่านายหน้าตามที่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายไว้ตั้งแต่ต้น สามารถกำหนดเอกสารเชื่อม GL ได้ที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL
โปรแกรมลงบัญชี แบบ Periodic
 5986
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์