ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจให้บริการรับเหมาโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน หรืองานก่อสร้างอื่น ซึ่งมักจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นเวลานาน และมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่น โดยโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed รองรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถตรวจสอบวัสดุในคลัง การเบิกจ่ายวัสดุ คำนวนค่างวดงาน การชำระค่างาน ค่าก่อสร้าง รายรับรายจ่าย ค่างานเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้

Feature ธุรกิจก่อสร้าง

  • จัดการเตรียมชื่อโครงการธุรกิจก่อสร้าง
  • กำหนดผังบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนก่อสร้าง เช่นลูกหนี้โครงการ งานระหว่างก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าวัสดุ ต้นทุน เงินเดือน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • กำหนดรหัสคลังสินค้าตามชื่อโครงการ
  • สามารถกำหนด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้า บริการ ค่าใช้จ่าย
  • สามารถจัดการบันทึกการรับเข้า เบิก คืน สินค้า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับบันทึกบัญชีแบบ Periodic

ขั้นตอนที่ 1การเตรียมชื่อโครงการ กำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัส Job

บัญชี หมวด เลขที่บัญชี
ลูกหนี้โครงการ สินทรัพย์ 11300-01
งานระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย 11310-02
วัสดุก่อสร้าง สินทรัพย 11310-03
ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา หนี้สิน 21610-11
รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง รายได้ 42000-01
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 53100-01
ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนก่อสร้าง 53100-00
เงินเดือนและค่าแรง ค่าใช้จ่าย 52000-01
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย 52000-05

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดคลังสินค้าตามชื่อโครงการ โดยกำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสคลังสินค้า และกำหนดรหัสที่เก็บสินค้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกลุ่มบัญชิสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึก อาคาร ที่เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสกลุ่มสินค้า

กำหนดรหัสที่เก็บสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้ กำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > AP Setup > กำหนดรหัสเจ้าหนี้

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลลูกหนี้ กำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > AR Setup>กำหนดรหัสลูกหนี้

ขั้นตอนที่ 5 เตรียมข้อมูลวัตถุดิบกำหนดกลุ่มบัญชีวัตถุดิบที่ ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้าและการกำหนดใส่รหัสผังบัญชี

ขั้นตอนที่ 6 เตรียมข้อมูลสินค้าบริการ กำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้ากำหนดรหัสสินค้า

ขั้นตอนที่ 7 เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ระบบ Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัสค่าใช้จ่าย โดยกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องนำมาใช้ในการบันทึกรายการ เช่น เงินเดือนและค่าแรง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 8 การกำหนดรูปแบบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม กำหนดที่ระบบ Enterprise Manager > General Setup > กำหนดเลขที่เอกสาร เช่น ระบบ Sale Order ,กำหนดเอกสารเชื่อม GL และกำหนดงวดบัญชี

กำหนดเอกสารเชื่อม GL กำหนดงวดบัญชี

ขั้นตอนในการบันทึกรายการรายวันธุรกิจก่อสร้าง

1. บันทึกซื้อวัตถุดิบที่ระบบ Purchase Order > PO Data Entry > ซื้อเชื่อ โดยระบุ Job และคลังเป็น HO และ ตรวจสอบการลงรายการ

2. โอนย้ายวัตถุดิบจากคลังสำนักงานใหญ่ เข้าโครงการการก่อสร้างที่ บางนาทาวเวอร์ โดยบันทึกที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้า ออกคลัง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีวัตถุดิบคงเหลือในแต่ละโครงการเท่าใดรวมทั้งปริมาณวัตถุดิบ คงเหลือในสำนักงานใหญ่

3. โอนสินค้าเข้าที่บางนาทาวเวอร์ โดยบันทึกที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง โดยสามารถคลิกปุ่ม IC List เพื่ออ้างอิงเอกสารจากหน้าจอโอนย้ายสินค้าออกมาบันทึก

หมายเหตุ: สามารถอ้างอิงเอกสารมาทำการบันทึกได้บางส่วน โดยสามารถแก้ไขที่ช่องจำนวน

4. โอนสินค้าเข้าที่บางนาทาวเวอร์ โดยบันทึกที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง โดยสามารถคลิกปุ่ม IC List เพื่ออ้างอิงเอกสารจากหน้าจอโอนย้ายสินค้าออกมาบันทึก

5. บันทึกรับคืนสินค้าจากการเบิก ที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > รับคืนจากการเบิก หน้าจอนี้จะมีผลต่อการลดคลังสินค้าทันทีที่มีการบันทึกรายการ โดยสามารถบันทึกโดยตรงที่หน้าจอ หรือจะอ้างอิงเอกสารจากใบเบิกมาบันทึก โดยคลิกที่ปุ่ม IC List ของหน้าจอรับคืนจากการเบิก

หมายเหตุ: หากมีการอ้างอิงเอกสารจากใบเบิกมาทำการบันทึกที่หน้าจอดังกล่าว ให้ทำการเลือกรายการเอกสารให้ตรงกับรายการเบิกด้วย เพราะจะมีผลให้ไม่พบเอกสารใบเบิก

6. บันทึกค่าใช้จ่ายที่ ระบบ Account Payable > AP Data Entry > ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ และจะแสดงการลงบันทึกบัญชี

7. บันทึกจ่ายชำระหนี้ ที่ระบบ Account Payable > AP Data Entry >จ่ายชำระหนี้ เพื่อเป็นการตัดหนี้สามารถอ้างอิงเอกสารมาบันทึกได้มากกว่า 1 เลขที่เอกสาร และสามารถตรวจสอบการลงบัญชีที่ Tab GL

8. บันทึกขายเชื่อ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > ขายเชื่อ และแสดงการบันทึกบัญชีที่ Tab GL

9. บันทึกรับชำระหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ ระบบ Account Receivable > AR Data Entry > รับชำระหนี้ และตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่ Tab GL

10. บันทึกรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยบันทึกที่ ระบบ General Ledger > GL Data Entry > รายการรายวัน

 8976
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์