ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดรายได้ของประเภศอีกด้วย โดยผู้ที่นำเข้าสินค้า จะสามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดี หรือราคาถูกกว่าในประเทศ ส่วนผู้ส่งออกสามารถขายสินค้าที่ตัวเองผลิต แล้วส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed รองรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สามารถตรวจสอบ การซื้อ-ขาย คำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ประวัติการซื้อขาย ประวัติสินค้านำเข้า เพื่อทำใบเสนอราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบกำไร - ขาดทุน

Feature ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

  • กำหนด ราคาสินค้าส่งออกได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและ จำแนกประเภทต้นทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวสินค้า นับตั้งแต่ออกจากโรงงานผู้ผลิตจนถึงมือถือของผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก หรือผู้บริโภค แล้วแต่กรณี
  • ต้นทุนสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต
  • ต้นทุนค้าขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ เนื่องจากการใช้พาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งออก ทั้งที่เกิดภายในและภายนอกประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผังบัญชีเมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสผังบัญชี จะต้องสร้างบัญชี เช่น

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
หมวด สินทรัพย์  เลขที่บัญชี   11500-03
สินค้าระหว่างทาง สินทรัพย์ 11500-04
เจ้าหนี้ต่างประเทศ หนี้สิน 21200-02
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ 43000-03
ซื้อสินค้าต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย 51300-01

(บัญชี ซื้อสินค้าต่างประเทศ จะใช้ในกรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic)

บัญชี ซื้อสินค้าต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้ เมนู Enterprise Manager > AP Setup > กำหนดรหัสเจ้าหนี้

เตรียมข้อมูลเจ้าหนี้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูลสินค้า เมนู Enterprise Manager > IC Setup > กำหนดรหัสสินค้า

กำหนดรหัสสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า เช่น ค่าธรรมเนียม,ค่าระวาง และ สินค้าระหว่างทางเมนู Enterprise Manager > General Setup > กำหนดรหัสค่า ใช้จ่าย โดยกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายต่างๆ และระบุบัญชีของค่าใช้จ่ายในการนำเข้าด้วยบัญชีสินค้าระหว่างทาง

1

ขั้นตอนที่ 5 สร้างเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการซื้อต่างประเทศที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ ซื้อเงิน เชื่อ

ขั้นตอนที่ 6 กำหนดเอกสารปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสารเชื่อม GL หัวข้อ ตั้งเจ้าหนี้ อื่นๆ

3

ขั้นตอนที่ 7 กำหนดรูปแบบบัญชีรายการปรับปรุง กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดรหัสบัญชีรวม

ขั้นตอนที่ 8 กำหนดรูปแบบรายการบัญชีเมื่อมีการ จ่ายชำระหนี้ เมนู Enterprise Manager > GL Setup > กำหนดเอกสาร เชื่อม GL หัวข้อ จ่ายชำระหนี้

5

ขั้นตอนการบันทึกรายการธุรกิจนำเข้า

1. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับการร้องขอให้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากส่วน งานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดซื้อจะทำการตรวจสอบถึง ประวัติสินค้านำเข้า และตรวจสอบราคาสินค้า ไปยังผู้ขาย โดยอาจให้ผู้ขายทำใบเสนอราคา ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อ (ขั้นตอนนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะบันทึกสั่งซื้อเพื่อยื่นอนุมัติหรือพิจารณาตรวจสอบจากหัวหน้า ไปที่เมนู Purchase Order > PO Data Entry > หน้าต่างสั่งซื้อ)

6

2. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับใบเสนอราคาจากผู้ขายฝ่ายจัดซื้อจะทำการยื่น เอกสารสั่งซื้อโดยแนบเอกสารต่าง ๆเพื่อขอหัวหน้าส่วนจัดซื้ออนุมัติในเอกสาร (ขั้นตอนนี้จะไม่มีการบันทึกลงในโปรแกรม)

3. เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะทำเอกสารไปให้ฝ่ายการ เงินเพื่อทำการขอเปิด Letter of Credit (L/C) และฝ่ายการเงินจะส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ L/C ไปให้กับธนาคารซึ่งขั้นตอนในการทำ L/C จะต้องขึ้นอยู่กับการทำงาน ของ ธนาคาร และเมื่อทางธนาคารตรวจสอบเอสการ L/C เรียบร้อย ก็จะส่งเอกสาร กลับมายังฝ่ายการเงินและถ้าตรวจสอบเอกสาร เรียบร้อยฝ่ายการเงินก็จะทำการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอ เปิด L/C ขั้นตอนการ บันทึกที่ เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่น

7

4. เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับเอกสาร L/C จากฝ่ายการเงิน ก็จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อติดตามเอกสาร ส่วนผู้ขายจะทำเอกสาร Shipping document มายังฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้เปรียบเทียบกับ L/C *** Shipping document ประกอบด้วย Invoice , Packing List, Bill of Lading (B/L) และ เอกสารอื่นๆ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อต้องรอสินค้าผ่านการนำเข้าขั้นตอนการบันทึกรายการ บันทึกที่ เมนู Purchase Order > PO Data Entry > ซื้อเชื่อ

8
9

5. ทาง Shipping จะจัดทำ เอกสารขาเข้าเพื่อการผ่านพิธีการต่าง ๆ นำมาให้ฝ่ายจัดซื้อเมื่อ ดำเนินการเรียบร้อย และทราบจำนวนเงินค่าภาษีอากรนำเข้า ตลอดจนค่าระวางขาเข้า ค่าประกันภัยและอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อฝ่ายจัดซื้อทราบรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนำเข้าก็จะนำเอกสาร ต่างๆ มาให้ฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการจ่ายต่อไปขั้นตอนการบันทึก บันทึกที่เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

10
11

6. เมื่อบันทึกซื้อเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกบันทึกเข้าคลังโดยอัตมัติ จากนั้นบัญชีจะยื่นเอกสารไปยังฝ่ายคลังเพื่อแจ้งว่าจะมีสินค้าเข้า จากนั้นฝ่ายคลังจะออกเอกสารการรับสินค้าเข้าเมื่อได้รับ ของ กลับมายังฝ่ายการเงินและฝ่ายจัดซื้อ เป็นเอกสาร T/R เพื่อรอการตัดบัญชี(สำหรับขั้นตอนนี้ไม่มีการบัญทึกรายการลงในโปรแกรม)

7. หลังจากรับสินค้าที่ซื้อเรียบร้อยแล้วให้นำยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่า จะ เป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าระวางในการขนส่ง ไปปรับปรุงค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มต้นทุน โดยบันทึกที่เมนู Purchase Order > PO Data Entry > Landed Cost

12

8. กรณีมีภาษีซื้อให้นำไปบันทึกเฉพาะค่าภาษีที่เมนู General Ledger > GL Data Entry > รายการรายวัน ให้ทำการกรอกรายการบันทึกลงไปที่หน้าจอ เพื่อให้แสดงเข้ารายงานภาษี

13

9. เมื่อเอกสาร T/R ได้รับอนุมัติแล้วฝ่ายการเงินจะจัดทำ Cheque หรือ แบบฟอร์มเพื่อการโอนเงินเพื่อลงนามอนุมัติ เมื่อชุดจ่ายได้รับอนมัติแล้วจะนำส่ง Cheque ให้กับธนาคารที่รับ T/R และ ติดตามถามใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้หักบัญชีจากธนาคารซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะมีผลต่างจากอัตราแลก เปลี่ยนก็จะบันทึก เป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกับบันทึกโอนเงินการบันทึกไปที่ เมนู Accounts Payable > AP Data Entry > หน้าต่างจ่ายชำระหนี้

14

หากต้องการดูรายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่คงเหลือสามารถดได้จาก รายงาน Inventory Control > IC Analysis Report > บัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า FIFO

16
15
15

รายงานวิเคราะห์สรุปซื้อเชื่อ Purchase Order > PO Analysis Report

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการนำเข้า Accounts Payable >AP Report

17

 6463
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังกชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์