ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิต เป็นอีกธุรกิจที่มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่ที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศ และตลาดโลก อีกทั้งยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเปิดโรงงานผลิตในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก โดยโปรแกรมบัญชี WINSpeed เราสามารถรองรับธุรกิจผลิต สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผน

Feature ธุรกิจการผลิต

 • บันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • บันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • ตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองาน ระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน
ธุรกิจการผลิต

การกำหนดข้อมูลเบื้องต้น

1. กำหนดงวดบัญชีโปรแกรม กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดงวดบัญชี

งวดบัญชีปกติ

งวดบัญชีแบบคร่อมงวด

2. การเตรียมผังบัญชี ที่จะเกี่ยวข้องและอ้างอิงนำไปใช้ในการผลิตโดยให้คลิกที่ช่อง Job

 • 2.1 กำหนดแยกรหัสบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
 กำหนดแยกรหัสบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
 • 2.2 กำหนดแยกรหัสบัญชีซื้อเป็นแต่ละประเภท
 • 2.3 กำหนดแยกรหัสบัญชีต้นทุนผลิต
 • 2.4 กำหนดแยกรหัสบัญชีประเภทของรายได้

3. กำหนดรหัสบัญชีรวม เพื่อนำไปใช้ในการ Post GL กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม

 • 3.1 กำหนดเอกสารเชื่อม GL เพื่อให้โปรแกรมทำการ Post GL ให้อัตโนมัติ กำหนดที่ ระบบ EM > GL Setup > หน้าจอกำหนดกำหนดเอกสารเชื่อม GL
 • *หมายเหตุเราสามารถสร้างงบต้นทุนการผลิตได้ โดยดึงเลขที่รหัสบัญชีที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตไปแสดง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า แยกตามผังบัญชีที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า Tab Account
2. กำหนดรหัสคลังสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสคลังสินค้า
3. กำหนดรหัสที่เก็บสินค้า เพื่อนำไปใช้ตอนที่บันทึกซื้อ , ขาย ,เบิกวัตถุดิบ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดที่เก็บสินค้า
4. กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าที่ระบบ EM > IC setup > หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า

** สินค้าแต่ละรายการที่สร้างนี้จะต้องกำหนดในเรื่องของกลุ่มสินค้าให้ถูก ประเภทตามเลขที่บัญชี ว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบเป็นต้น

4 5 6
5. กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับเหมาต่างๆ ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย
7
6. กำหนดรหัสงานแยกตาม Job งาน กำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดรหัส Job
7. กำหนดเลขที่เอกสาร เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของสินค้า,วัตถุดิบ และใช้ในการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โดยกำหนดได้ที่ระบบ EM > General setup > หน้าจอกำหนดเลขที่เอกสาร
8. กำหนดรหัสเจ้าหนี้ (ผู้จำหน่าย) เพื่อใช้ในการซื้อ/รับวัตถุดิบที่ ระบบEM > AP Setup > หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้
9. กำหนดรหัสลูกค้า เพื่อใช้ในการขายสินค้าสำเร็จรูปที่ระบบ EM > AR setup > หน้าจอกำหนดรหัสลูกหน
11

การบันทึกรายการข้อมูลประยุกต์ใช้งานโปรแกรมธุรกิจผลิต

1. ขั้นตอนการบันทึกซื้อวัตถุดิบการซื้อวัตถุดิบเข้าสต๊อก ให้บันทึกที่ระบบ Purchase Order > PO Data Entry > หน้าจอซื้อสด ,ซื้อเชื่อ บันทึกซื้อต้องอ้างถึงรหัสสินค้า,วัสถุดิบ ที่ได้กำหนดไว้แล้วที่หน้าจอกำหนดรหัสสินค้า ผลก็คือ โปรแกรมจะไปเพิ่มสต๊อกสินค้า,วัสถุดิบ ตามรหัสที่อ้างถึงทันที

งวดบัญชีปกติ

บันทึกการจ่ายชำระซื้อสด ที่ Tab Payment

12

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

15

กรณีซื้อเชื่อ (ระบบ Purchase Order > PO Data Entry )

13

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

16

2. ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ บันทึกเบิกวัตถุดิบที่ระบบ >Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอใบเบิก

 • *หมายเหตุ- หากต้องการให้ต้นทุนแสดงให้อัตโนมัติ กำหนดที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

3. ขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตหากมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวัตถุดิบไม่ว่า จะเป็นค่าแรงงาน ค่าโสหุ้ยในการผลิต ให้คุณเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายได้ 2 ทาง คือ

 • 3.1 บันทึกที่หน้าจอรายการรายวันที่ระบบ General Ledger > GL Data Entry > หน้าจอรายการรายวัน โดยจะบันทึกเข้าที่สมุดรายวันจ่ายโดยตรง หรือจะสร้างสมุดรายวันการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เล่ม เพื่อใช้บันทึกรายการประเภทนี้โดยเฉพาะ
 • 3.2 บันทึกที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ระบบ Account Payable > AP Data Entry > หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (โดยท่านจะต้องเตรียมรหัสค่าใช้จ่ายไว้ให้พร้อมกับการบันทึกข้อมูลไว้ก่อน)และโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

21

4. ขั้นตอนการรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิตเป็นการเพิ่มสต๊อคของจำนวนและต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปโดยบันทึกได้ที่ระบบ Inventory Control > IC Data Entry > หน้าจอรับสินค้าผลิตเสร็จ

 • *หมายเหตุ- สำหรับคอลัมน์ต้นทุน/หน่วย จะต้องบันทึกรับรู้ต้นทุนด้วย เพื่ออ้างอิงราคาต้นทุนไปแสดงในรายงาน
เคลื่อนไหวสินค้าต่อไป โดยต้นทุน/หน่วยจะนำมาจากการบันทึกเข้าที่หน้าจอโดยตรงที่เกิดจากการคำนวณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตเอง -กรณีที่เคยบันทึกราคาซื้อมาตราฐานหรือ Standard Cost ให้อัตโนมัติ กำหนดได้ที่ระบบ EM > IC Setup > IC Option

5. ขั้นตอนปรับปรุงค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิตเป็นการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆจากขั้นตอนการคุมสต๊อคของงานระหว่างทำเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต โดยบันทึกที่ระบบ GL > หน้าจอบันทึกรายการรายวัน

6. ขั้นตอนการบันทึกขายสินค้าสำเร็จรูป (ที่ได้จากการับผลิตเสร็จ)ขั้นตอนการบันทึกการขายเพื่อทำการตัดสต๊อคที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายสด , ขายเชื่อ และโปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

 • กรณีขายสด

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

26
 • กรณีขายเชื่อ

โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

28

7. ตัวอย่างการแสดงรายงาน ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการบันทึกการขายเพื่อทำการตัดสต๊อคที่ระบบ Sale Order > SO Data Entry > หน้าจอขายสด , ขายเชื่อ และโปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

 • 7.1 รายงานค่าใช้จ่าย ของรหัส Job J-001 - J-002
 • 7.2 การแสดงข้อมูลงบกำไรขาดทุนสุทธิ
 • 7.3 รายงานบัญชีพิเศษและบัญชคุมสินค้า ,วัตถุดิบ แสดงการเคลื่อนไหวของจำนวนและต้นทุนของสินค้า,วัตถุดิบ
 • *หมายเหตุก่อนเรียกดูรายงาน ให้คำนวณต้นทุน ที่ระบบ Inventory Control > IC Reprocess and History > Calculate Cost
 14083
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์