• หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • บริหารคลังสินค้าอย่างมือโปร เพียงแค่ใช้ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

บริหารคลังสินค้าอย่างมือโปร เพียงแค่ใช้ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

 • หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • บริหารคลังสินค้าอย่างมือโปร เพียงแค่ใช้ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

บริหารคลังสินค้าอย่างมือโปร เพียงแค่ใช้ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

บริหารคลังสินค้าอย่างมือโปร เพียงแค่ใช้ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

การบริหารคลังสินค้า คืออะไร

การบริหารคลังสินค้า (Warehousing) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมสินค้าที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า โดยครอบคลุมไปตั้งแต่ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบรรจุสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า โดยเน้นการวางแผนการจัดเก็บสินค้าและให้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สามารถรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า โดยการบริหารคลังสินค้ามีกลไกและกระบวนการที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วย

 1. การรับสินค้าเข้าสต๊อก เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการคลังสินค้าและถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นการรับสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้า รวมไปถึงการจัดทำเอกสารในการรับสินค้า โดยขั้นตอนนี้ต้องรับสินค้าเข้าสต๊อกด้วยความระมัดระวังและมีความรอบคอบ เพื่อช่วยให้กรองสินค้าที่เสียหาย หลีกเลี่ยงการสูญเสียและความเสียหายในภายหลัง
 2. การจัดเก็บสินค้าในสต๊อก การจัดเก็บสินค้าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพื้นที่และโครงสร้างคลังสินค้าให้เหมาะสม โดยจัดหมวดหมู่สินค้าตามพื้นที่ต่างๆ ของคลังสินค้าอย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงการค้นหาที่ง่าย การขนย้ายที่สะดวก ซึ่งอาจมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ช่วย เช่น การใช้ระบบรหัสแท็ก (barcode) หรือระบบรหัสสินค้า (RFID) เพื่อจัดเก็บและติดตามสินค้าในคลังสินค้าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 3. การเลือกและการแพ็คสินค้า เป็นขั้นตอนในการรวบรวมสินค้าตามหลักฐานการสั่งจ่าย หรือตามความต้องการของผู้รับเพื่อเตรียมส่งสินค้าออกจากคลัง ซึ่งอาจจะเก็บสินค้าไว้ในกล่อง หีบห่อ ตามความเหมาะสม โดยขั้นตอนนี้ผู้แพ็คสินค้าต้องมีความระมัดระวัง
 4. การจัดส่งสินค้า เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าไปยังผู้รับ โดยผู้ประกอบการอาจจะดำเนินการด้วยตนเอง หรือส่งมอบให้กับบริษัทจัดส่งสินค้าภายนอกได้ โดยต้องประกันความปลอดภัย ลดความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้เมื่อสินค้าได้มีการส่งออกจากคลังสินค้าแล้ว สินค้านั้นจะถูกหักออกจากปริมาณสินค้าคงคลัง
กระบวนการการบริหารคลังสินค้า

ประโยชน์ของการบริหารคลังสินค้าที่มีต่อธุรกิจ

 1. จัดระเบียบสินค้าจำนวนมาก ๆ ได้ง่ายขึ้น
 2. ลดการพึ่งพาแรงงาน ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร และช่วยลดต้นทุน
 3. ป้องกันสินค้าที่มีมูลค่าสูงไม่ให้เสียหาย มีความปลอดภัยทำให้การจัดส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
 4. ทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงัก
 5. การวางแผนและควบคุมสินค้าอย่างเหมาะสม ทำให้ธุรกิจทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 6. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ทันที

Accounting Software กับ ระบบบริหารคลังสินค้า ดีอย่างไร

Accounting Software หรือ โปรแกรมบัญชี คืออะไร

Accounting Software หรือ โปรแกรมบัญชี คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลทางบัญชีขององค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะ โปรแกรมบัญชีมีหน้าที่สำคัญในการบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินภายในองค์กร รวมถึงการบันทึกข้อมูลทางการเงินเช่น การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ การซื้อขายสินค้า การจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมบัญชีจะช่วยลดภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ โปรแกรมบัญชียังช่วยให้การตรวจสอบบัญชีและการทำงานทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบมากขึ้น

ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังรองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot , Lot & Serial , Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา มีผลทำให้สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลัง , ตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของระบบบริหารคลังสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

 • สามารถกำหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง และการจ่ายสินค้าออกคลังได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายจากระบบ Sale Order มาบันทึกข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อจากระบบ Purchase Order มาบันทึกข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือระหว่างสาขาได้
 • สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชีในระบบ Inventory Control ได้
 • สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าได้ เช่น การรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับสต็อก การปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าโดยไม่มีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัตโนมัติได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ และสามารถปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้เอง
 • สามารถบันทึกการจัดของก่อนส่งให้ลูกค้าได้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
1

เช็คสต๊อกสินค้าได้แบบแยก-รวมคลัง หรือตามสาขา และบริหารคลังสินค้าที่มี Lot, Serial

2

รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ สามารถดู ยอดคงเหลือแบบหน่วยนับขนานได้

3

บริหารสต็อกสินค้าแบบ Min-Max Stock และ จัดการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ (Lot & Expire)

4

วิเคราะห์กำไรขั้นต้นได้แบบ Real Time

เช็คสต๊อกสินค้า

Prosoft WINSpeed ยังมีอีกหนึ่งระบบที่จะเข้ามาช่วยจัดการระบบสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ ระบบ Inventory Control ที่ครอบคลุมทุกส่วนในส่วนของคลังสินค้า ไม่ว่า จะเป็นการตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลังและระหว่างสาขา การตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว รองรับการ Scan Barcode ตัวสินค้า ตลอดจนการเรียกดู Report ยอด Stock คงเหลือพร้อมต้นทุน ได้แบบ Real Time

Accounting Software โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

เราให้คุณมากกว่า “ซอฟต์แวร์คุณภาพ” รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนของงานบัญชี เทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ไม่เพียงแต่การบริหารจัดการคลังสินค้าเท่านั้น ยังรวมไปถึงการจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ และรองรับการทำงานบัญชี-ภาษีตามหลักสรรพกร เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ฉะนั้นคุณไม่ควรพลาด กับ Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed หรือสนใจสมัครใช้งาน Demo สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prosoftwinspeed.com

ที่มา : www.sapogo.com, industrial.frasersproperty.co.th


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 904
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์