• หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • โปรแกรมบัญชีช่วยธุรกิจเติบโต จัดการงานบัญชีได้ง่าย ครบจบที่เดียว

โปรแกรมบัญชีช่วยธุรกิจเติบโต จัดการงานบัญชีได้ง่าย ครบจบที่เดียว

 • หน้าแรก

 • Accounting Articles

 • โปรแกรมบัญชีช่วยธุรกิจเติบโต จัดการงานบัญชีได้ง่าย ครบจบที่เดียว

โปรแกรมบัญชีช่วยธุรกิจเติบโต จัดการงานบัญชีได้ง่าย ครบจบที่เดียว

โปรแกรมบัญชี ที่วางขายในท้องตลาดโดยทั่วไป ถูกพัฒนามาให้สามารถรองรับธุรกิจได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจการผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจซื้อมาขายไป ธรุกิจบริการ ซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากได้อีกด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยฟีเจอร์เด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของงานบัญชี ตั้งแต่การจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ที่จะช่วยให้จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชีช่วยธุรกิจเติบโต จัดการงานบัญชีได้ง่าย ครบจบในที่เดียว

ฟีเจอร์เด่นในโปรแกรมบัญชี ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Accounting Software โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ และรองรับการทำงานบัญชี-ภาษีตามหลักสรรพกร เพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ธุรกิจเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลงคลังรองรับหน่วยนับขนาน เช่น แผ่น,เส้น,กิโลกรัม ฯลฯ บันทึกซื้อใช้หน่วยนับ ‘แผ่น’ บันทึกขายใช้หน่วยนับ ‘เส้น’ รายงานแสดง 2 หน่วยนับ ‘แผ่น’ และ ‘เส้น’
 • รองรับจุดทศนิยมสูงสุด 4 ตำแหน่ง (เมนูบันทึกและรายงาน)
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 2 หน่วยนับ ระหว่างหน่วยหลักและหน่วยนับรอง
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ สามารถบ่งชี้หน่วยนับและอัตราส่วนหน่วยนับได้มากกว่า 1 หน่วยนับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจการผลิต

สามารถตรวจสอบสินค้าต้นทุน Stock และวัตถุดิบ รายรับรายจ่าย ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการ การวางแผน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • บันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • บันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
 • บันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
 • ตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองาน ระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
 • บันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สามารถตรวจสอบ การซื้อ-ขาย คำสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ประวัติการซื้อขาย ประวัติสินค้านำเข้า เพื่อทำใบเสนอราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบกำไร – ขาดทุน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • กำหนด ราคาสินค้าส่งออกได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและ จำแนกประเภทต้นทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวสินค้า นับตั้งแต่ออกจากโรงงานผู้ผลิตจนถึงมือถือของผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก หรือผู้บริโภค แล้วแต่กรณี
 • ต้นทุนสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเองโดยไม่ผ่านนายหน้าตัวแทน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • ต้นทุนค้าขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ เนื่องจากการใช้พาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งออก ทั้งที่เกิดภายในและภายนอกประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ การทำธุรกรรมของลูกค้าตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดาย โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • บัญชี อาคาสำนักงาน เจ้าหนี้เงินจอง เจ้าหนี้เงินทำสัญญา เจ้าหนี้เงินดาวน์
 • กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า เพื่อให้ทำการบันทึกกลุ่มรหัสสินค้า
 • กำหนดรหัสสินค้าที่มี Stock เพื่อให้สามารถดูยอดคงเหลือหรือรายงาน สินค้าได้ตลอดจนสินค้าบริการ
 • การกำหนดเอกสารรับเงินมัดจำ เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน กับทาง บริษัท ทางบริษัทจะได้รับเงินจอง และเงินทำสัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจก่อสร้าง

สามารถตรวจสอบวัสดุในคลัง การเบิกจ่ายวัสดุ คำนวนค่างวดงาน การชำระค่างาน ค่าก่อสร้าง รายรับรายจ่าย ค่างานเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • จัดการเตรียมชื่อโครงการธุรกิจก่อสร้าง
 • กำหนดผังบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนก่อสร้าง เช่นลูกหนี้โครงการ งานระหว่างก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าวัสดุ ต้นทุน เงินเดือน ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • กำหนดรหัสคลังสินค้าตามชื่อโครงการ
 • สามารถกำหนด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้า บริการ ค่าใช้จ่าย
 • สามารถจัดการบันทึกการรับเข้า เบิก คืน สินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจฝากขาย

สามารถตรวจสอบ-จัดทำข้อมูลลูกค้า ผู้ฝากขาย ค่านายหน้า คลังสินค้า และประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ คำนวณกำไร-ขาดทุน โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้

 • สามารถเช็คยอดคงเหลือของแต่ละสาขาหรือคลังหน้าร้านที่ฝากขายได้ในขณะออกบิลขายได้ทันที
 • การออกบิลฝากขายสามารถโอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่เข้าสาขาที่ฝากขายได้ทันทีอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
 • สามารถเช็ค Stock สินค้าได้ทั้งสำนักงานใหญ่ หรือ Stock ของแต่ละสาขาที่ฝากขาย หรือ Stock รวมทั้งหมดได้ในรายงานเดียว
 • การวางบิล รับชำระหนี้ สามารถรับชำระเฉพาะยอดที่ขายได้จริงของแต่ละสาขา และตัด Stock สาขาได้ทันที
 • สามารถออกใบลดหนี้ได้อัตโนมัติ กรณีเกิดผลต่างของราคาขาย
 • มีรายงายยอดหนี้ค้างชำระของแต่ละสาขา
 • มีรายงาน Stock การ์ด และรายงานสินค้าคงเหลือแยกตามสาขา
 • มีรายงานประวัติการขาย ประวัติสินค้า ประวัติลูกค้า
 • สามารถออกรายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทลูกค้าได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรกิจฝากขาย

สรุป
จะเห็นได้ว่า โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจให้สามารถจัดการงานบัญชีอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เลือกใช้ได้ตามลักษณะของธุรกิจ และสามารถ Modify เพิ่มเพื่อให้ตรงกับ Business Process พร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจ ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยพิจารณาจากหลายๆด้าน อาทิเช่น ขนาดของธุรกิจ, ลักษณะการดำเนินงาน, และความต้องการในการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อเลือกโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

สนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา หรือ อ่านรายละเอียดฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 6802
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์