โปรแกรมบัญชี ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs

โปรแกรมบัญชี ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs

การผลิต นั้นเกิดขึ้นในทุก ๆ ระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์เมื่อสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs ที่นับว่ามีบทบาทที่สำคัญในเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องยกระดับความสามารถในการผลิตให้กับกิจการของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง โปรแกรมบัญชี กับ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถวางแผนการเงินและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาธรุกิจ SMEs ให้เติบโตก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย

โปรแกรมบัญชี ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs

ระบบ Job Cost ในโปรแกรม ERP ที่ช่วยอุตสาหกรรมการผลิต SMEs ให้เติบโต

ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ช่วยควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถกำหนดสูตรการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มการควบคุมวัตถุดิบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประมาณการผลิตล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น วัตถุดิบ (DM) แรงงาน (DL) และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (HO) สามารถตรวจสอบสินค้าที่ผลิตเสร็จ (QC) พิจารณาของดีหรือของเสีย สามารถปันส่วนโสหุ้ยการผลิตได้ในกรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเป็นต้นทุนของสินค้า สิ่งที่สำคัญของการผลิตสินค้าคือการรับรู้ต้นทุนการผลิตที่ประมาณการไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โปรแกรมจะสรุปต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดใบสั่งผลิตเพื่อเปรียบเทียบกับยอดประมาณการผลิตที่ตั้งไว้ และนำมาพิจารณาเพื่อปรับวิธีการทำงานหรือขั้นตอนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

โปรแกรมบัญชี ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs

คุณสมบัติหลักๆ ของระบบ Job Cost ในโปรแกรมบัญชี ERP

 • สามารถทราบต้นทุนการผลิตได้ทันทีหลังจากปิดใบสั่งผลิต
 • สามารถเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานแต่ละสินค้า (F/G Standard Cost)
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างราคาและปริมาณการใช้วัตถุดิบ
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างค่าจ้างแรงงานและประสิทธิภาพการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ปริมาณของเสียและของมีตำหนิ
 • สามารถกำหนดสูตรการผลิต หรือประมาณการผลิต เพื่อใช้เป็นต้นทุนมาตรฐานในการผลิตแต่ละครั้ง
 • สามารถกำหนดเส้นทางการผลิตได้หลายขั้น ตอนการผลิต (Sequence No) และกำหนดการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Work Order) รวมถึงงาน (Process) ต่างๆ ของแต่ละขั้นตอน
 • สามารถเก็บรายละเอียดของการทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละ Process
 • สามารถกำหนดกำลังการผลิต ระยะเวลาการผลิต ในแต่ละขั้นตอนการผลิตในใบสั่งผลิต
 • สามารถติดตามดูต้นทุนการผลิตโดยละเอียดได้ ระบบจะ update ต้นทุนการผลิตทำให้ทราบข้อมูล ต้นทุนที่ update ตลอดเวลา
 • ใบสั่งผลิตสามารถเลื่อนกำหนดการผลิต เพื่อทำใบสั่งผลิตที่เร่งด่วนกว่าได้
 • สามารถลบ แก้ไข เพิ่มเติม ในใบสั่งผลิตได้ถ้ายังไม่ทำการผลิต
 • ใบสั่งผลิตแบ่งได้หลายสถานการณ์ผลิต เช่น WIP, Rework, Close, On Hold, Cancel
 • ระบบมีการตรวจสอบ สินค้าคงคลังของวัตถุดิบตอนทำใบสั่งผลิตและมีการจองสินค้า โดยการเปิดใบขอซื้อให้อัตโนมัติ
 • ระบบมีการทำใบขอเบิกอัตโนมัติจากการสั่งผลิตได้
 • ระบบสามารถทำแผนการรับสินค้าผลิตเสร็จ ณ จุดสั่งผลิตได้
 • การเบิกวัตถุดิบ โดยระบุงานที่ต้องรับเข้าไปทำเพื่อคิดต้นทุนเข้างานนั้นๆ ได้
 • มีการส่งคืนวัตถุดิบจากการเบิกใช้
 • มีการส่งสินค้าผลิตเสร็จแยกกันระหว่างของดี ของเสีย ของมีตำหนิเข้าในแต่ละคลัง
 • มีการรับคืนสินค้าผลิตเสร็จ (Rework) เข้ามาผลิตใหม่
 • มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าแต่ละใบสั่งผลิต
 • สามารถตรวจสอบสินค้า (QC) ก่อนการส่งสินค้าผลิตเสร็จ
 • ปิดใบสั่งผลิตเพื่อต้องการทราบต้นทุนทั้งหมดของแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปิด Job เพื่อต้องการทราบต้นทุนของ Job ทั้งหมดที่มีการสั่งผลิตที่ทำการปิดใบสั่งผลิต
 • สามารถดูปฏิทินใบสั่งผลิตที่ถึงกำหนดเสร็จเพื่อตรวจสอบการทำงาน
 • สามารถดูปฏิทินสินค้าที่ทำการผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้าผลิต
คุณสมบัติหลักๆของระบบ Job Cost ในโปรแกรมบัญชี ERP

สรุป

สิ่งที่สำคัญของการผลิตสินค้าคือการรับรู้ต้นทุนการผลิตที่ประมาณการไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยโปรแกรมจะสรุปต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดใบสั่งผลิตเพื่อเปรียบเทียบกับยอดประมาณการผลิตที่ตั้งไว้ และนำมาพิจารณาเพื่อปรับวิธีการทำงานหรือขั้นตอนการผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ติดตามต้นทุนและกำไรได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของธุรกิจและให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอราคางาน การวางแผนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการติดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีของเรา ที่ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน เทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ที่รองรับธุรกิจหลายประเภททั้ง ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจการผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา หรือ อ่านรายละเอียดฟังก์ชั่นอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

สนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ 081-359-6920, 02-402-6117 หรือ อ่าน Solutions อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 1633
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์