ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจเหล็ก

bg

ธุรกิจเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็กมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ

ธุรกิจเหล็ก
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เครื่องมือสำคัญเพื่อบริหารธุรกิจเหล็ก  

 • ระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลงคลังรองรับหน่วยนับขนาน เช่น แผ่น,เส้น,กิโลกรัม ฯลฯ บันทึกซื้อใช้หน่วยนับ ‘แผ่น’ บันทึกขายใช้หน่วยนับ ‘เส้น’ รายงานแสดง 2 หน่วยนับ ‘แผ่น’ และ ‘เส้น’ 
 • รองรับจุดทศนิยมสูงสุด 4 ตำแหน่ง (เมนูบันทึกและรายงาน) 
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 2 หน่วยนับ ระหว่างหน่วยหลักและหน่วยนับรอง
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ สามารถบ่งชี้หน่วยนับและอัตราส่วนหน่วยนับได้มากกว่า 1 หน่วยนับ

Feature ธุรกิจเหล็ก

 • สามารถกำหนด Price List และ Promotion แบบสินค้ารายตัว, กลุ่มสินค้า หรือ ลูกหนี้รายตัว, กลุ่มลูกหนี้
 • สามารถกำหนด Option แสดงราคาซื้อสินค้าอัตโนมัติ เช่น แสดงราคาซื้อล่าสุด, ราคาซื้อล่าสุดตามผู้ขาย, ราคาซื้อมาตรฐาน
 • สามารถกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้า และ Alert เตือนเมื่อต้องสั่งซื้อ (Order plan)
 • สามารถกำหนดยอดต่ำสุด-สูงสุดของสินค้า, ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
 • สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตตั้งแต่การทำเสนอราคา (Credit Limit) เพื่อป้องกันการปล่อยเครดิตเกินวงเงิน
 • พนักงานขายสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ (Sale Stock) เพื่อให้ทราบวว่ามียอดสินค้าพอขายหรือไม่?
 • เมื่อบันทึกขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุนระบบจะแจ้งเตือนทันที (Alert)
 • มี Alert เตือนเมื่อขายสินค้าเกินกว่ายอดต่ำสุด (Safety Stock)
 • สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าและ Alert เตือนเมื่อสินค้ากำลังจะหมดอายุ
 • สามารถ Import/Export ข้อมูลเข้าโปรแกรมในรูปแบบ Excel, Text file หรือ Import ข้อมูลระหว่าง Database
  • ระบบขาย (Sales Order) เช่น ขายเชื่อ, ขายสด, เพิ่มหนี้, ลดหนี้, ลดหนี้(เงินสด)
  • ระบบซื้อ (Purchase Order) เช่น ซื้อเชื่อ, ซื้อสด, เพิ่มหนี้, ส่งคืนเจ้าหนี้
  • ระบบ Stock (Inventory Control) เช่น ใบเบิก รับสินค้าผลิตเสร็จ โอนย้ายสินค้าเข้า โอนย้ายสินค้าออก
  • สามารถกำหนดช่วงเวลา Import ข้อมูลขายสด ขายเชื่อ (Schedule Plan) เช่น ทุกวันที่ 5 ของเดือน, ทุกวันจันทร์, ทุก 24.00 น. Process Schedule Auto
 • มี Audit Trail Report เพื่อตรวจสอบประวัติการทำงานของ User เช่น เพิ่ม(Insert), แก้ไข(Edit), ลบ(Delete), พิมพ์เอกสาร(Print)
 • สามารถวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี และสามารถเก็บสถิติการขายย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถดูรายงานยอดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบหน่วยนับหลัก-รอง
 • สามารถดูรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้าแบบ Average, Fifo
 • สามารถดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้า
 • รองรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามกรมสรรพกร (e-tax invoice)
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า (Customize)

1. หน้าจอบันทึกใบสั่งขาย 


หน้าจอบันทึกใบสั่งขาย
หน้าจอบันทึกใบสั่งขาย
หน้าจอบันทึกใบสั่งขาย

2. หน้าจอบันทึกขายเชื่อ
หน้าจอบันทึกขายเชื่อ
หน้าจอบันทึกขายเชื่อ
หน้าจอบันทึกขายเชื่อ

3. หน้าจอบันทึกจ่ายสินค้าออก

หน้าจอบันทึกจ่ายสินค้าออก
หน้าจอบันทึกจ่ายสินค้าออก
หน้าจอบันทึกจ่ายสินค้าออก

4. ตัวอย่างรายงาน Compare Unite

 6289
ผู้เข้าชม

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
แนบไฟล์ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์